drpoht_jaicharnsukkit


  

สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ผมเห็นว่าการสื่อสารในสังคม ด้วยมิติใดก็ตามเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะทำให้เราเข้าใจกัน การสร้างความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟังและเข้าใจ จะทำให้สังคมเกิดการเรียนรู้ สงบสุข และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน Website นี้ นอกจากจะเป็นสื่อกลางในการ ติดต่อ และเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายของผู้ที่สนใจ ในเรื่องราวเดียวกัน ทั้งด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ชื่นชมความเป็นไทย และสนใจต่อความเป็นไปของบ้านเมืองแล้ว หวังว่าในอนาคตจะก้าวสู่เป็นชุมชนที่มีทั้ง งานวิชาการ ผลงาน งานวิจัย บทความ ผลการสำรวจ การวิเคราะห์ ความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับงาน ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการนำทรัพยากรทั้งกำลังความรู้ ความคิด ศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศต่อไป

ขอบคุณครับ


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
   


ถอดบทเรียน โมเดลการพัฒนาระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์กร “โครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี”
ศึกษา ดูงาน โครงการในพระราชดำริ ณ จังหวัดน่าน  เพื่อจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“ ประชาสัมพันธ์ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

In My Opiniion :“ถอดบทเรียน โมเดลการพัฒนาระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์กร “โครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี”  

Move&News : ศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ณ จังหวัดน่าน เพื่อจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Move&News :ประชาสัมพันธ์ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผ่านรายการ "รอบรู้อาเซียน"

ค่านิยม 12 ประกาศ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

“บทบาทของเรา คืออนาคตองค์กร”
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการ         สร้างสรรค์ผลงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์
In my opinion :พิธีมอบรางวัลผู้ชนะประกวดเรียงความ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
In my opinion : Talk show ในโครงกาพัฒนาสื่อบุคคล
"บทบทของเรา คืออนาคตองค์กร"
Move&News:โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์
good brand Grand Image หนังสือ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
Move&News :เปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image ..ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”
In My Opinion : “สื่อสารให้โดนใจ...เพื่อก้าวไปด้วยกัน” โดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
In My Opinion : การบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม
In my Opinion:ศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม
Passion for life ร่วมนำคณะผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

Passion for life :
วาทยกรระดับโลก กับผลงานคลาสสิกของ 4 คีตกวี และวงออร์เคสตราที่ยิ่งใหญ่ หน้าพระบรมมหาราชวัง

Passion for life :
บทเพลงพระราชนิพนธ์..บทเพลงแห่งแผ่นดิน
Passion for life : อิ่มบุญ อิ่มตา
ที่หลวงพระบาง อีกหนึ่งเมืองงามของโลก 

ดร.พจน-ทะเลเจดีย์-พุกาม
Passion for life: เยือนอณาจักรพุกาม
มหานครแห่งทะเลเจดีย์
“อิน-จัน เดอะมิวสิคัล” เรื่องราวตำนานของ Siamese Twins ผ่านละครเพลงโดย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Passion for life : สืบทอดภูมิปัญญาเสริมความเข้มแข็งธุรกิจและชุมชน