Knowledge Corner/หนังสือ

โลกของความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

      แม้ว่าโลกจะก้าวไปรวดเร็วเท่าใด การค้นคว้า ความรู้ จากหนังสือ หรือสื่อช่องทางใดก็ตามยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอ เพื่อเป็นเผยแพร่วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการสร้างความตื่นตัวด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับการแข่งขันในธุรกิจ และการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละภาคส่วน วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของเรา ไม่ว่า ภาครัฐและภาคเอกชน องค์การธุรกิจทุกขนาด ทำให้ผมต้องค้นคว้าและเขียนหนังสือ บทความ
ผลิตงานวิชาการเท่าที่ทำได้ หรือการสะท้อนความเห็นเป็นงานเขียน เท่าที่เวลาอำนวยหรือไม่อยากให้ประสบการณ์ดีดีผ่านเลยไป คุณค่า และเนื้อหาที่นำเสนอ ขอยืนยันว่าเป็นการเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต และอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป แต่เห็นว่านอกจากการนำไปใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือใช้เป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการ และอื่นๆ แล้วยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านตัวอักษรที่ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความคิดเห็นเหล่านั้น
ขณะเดียวกันผมก็ขอแนะนำ หนังสือที่ผมได้อ่านแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ และผมก็หวังว่าคุณจะได้แนะนำผม หรือผู้ที่แวะเข้ามาทักทายได้รับรู้สิ่งเหล่านั้นใน
Recommend ต่อไป