ประวัติดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
   
i story/เปิดปูม ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
 

เปิดปูม 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ที่มีผลงานและประสบการณ์ การบริหารงานสื่อสารระดับบุคคล องค์กรจนถึงระดับชาติ มากว่า 25 ปี

การศึกษา

สำเร็จปริญญาเอก :
สาขาบริหาร,การจัดการสื่อสาร
ปริญญาโท  :
MBA,การเงิน,การตลาดและพัฒนาสังคม
ปริญญาตรี :
สื่อสารมวลชน, โสตทัศนศึกษา

ประสบการณ์ บริหารงานสื่อสารในระดับยุทธศาสตร์ให้กับองค์กร ผลิตภัณฑ์ โครงการ ในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งด้านการเป็นที่ปรึกษา , บริหารภาพลักษณ์ การตลาด BRANDการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การสื่อสารภายในองค์กร การบริหารสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขาย งานรัฐสัมพันธ์สัมพันธ์
การจัดการภาวะวิกฤต กิจกรรมชุมชน กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ   / ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ  / นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทสารคดี หนังสือ ตำราเรียน บทวิเคราะห์ ทิศทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารและ CSR กว่า 300ผลงาน รวมถึงบทความที่นำเสนอผ่านสื่อสารมวลชน แขนงต่างๆ เป็นระยะ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บรรยายพิเศษ
สาขายุทธศาสตร์องค์กร/การจัดการสื่อสาร การบริหารภาพลักษณ์ และกระบวนการพัฒนาสังคม ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

เกียรติคุณ ได้รับรางวัลผลงานการวิจัยยอดเยี่ยม ด้านพัฒนาสังคม/ด้านบริหารการสื่อสาร รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้อง ด้านการประชาสัมพันธ์/การผลิตสื่อการศึกษา และงานเพื่อสังคม จากหลายสถาบัน

รู้จักตัวตน

สนใจใฝ่หาความรู้ ทั้งในระบบ และนอกระบบ
 

ทำให้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับ ตรี โท เอก จากหลากสาขาและหลายสถาบันรวมถึงการอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ กับการค้นคว้าด้วยตัวเอง ตั้งแต่ผู้รู้ระดับศาสตราจารย์ จนถึงปราชญ์ชาวบ้านคลุกคลีกับงานจัดกระบวนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
งานสื่อสาร ในระดับยุทธศาตร์ในองค์กรทุกรูปแบบตั้งแต่รากหญ้าจนถึงหอคอย มากว่า 2 ทศวรรษ

ให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้านการสื่อสาร

เพราะเล็งเห็นว่าเป็นมากกว่าการถ่ายทอดระหว่างกัน ที่มีอิทธิพลต่อโลก ชนิดที่ว่าสามารถทำให้รุ่งเรือง
หรือกลับกันก็สร้างความตกต่ำและล่มสลายได้เช่นกันการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ไม่ว่าโลก สังคม องค์กร โครงการ ผลิตภัณฑ์ หรืองานขนาดใดก็ตาม

ชื่นชมกับงานศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่พื้นบ้านจนถึงสากล

เสพย์ศิลปะทุกแขนง เพราะเห็นว่านอกจากจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดความงดงามสุนทรียภาพ วิวัฒนาการแห่งปัญญาแล้ว  ศิลปวัฒนธรรมคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นอารยะอย่างแท้จริงเหนือสิ่งอื่นใด รักความเป็นไทยชนิดเข้าไปอยู่ในสายเลือด

 

 
:: ติดตามเรื่องราว ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ  ( โดย นิตยสาร Ticoon ) <คลิ๊ก>