CAT | บทความ

Brand Network … สร้างมั่นคงของแบรนด์ด้วยเครือข่ายที่แข็งแรง
เครือข่าย นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ องค์กร สินค้า บุคคล กลุ่มชนมีความมั่นคงปลอดภัย ขยายผลจากการเกิดความเป็นกลุ่มก้อน ที่มาจากความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างทางสังคม ของกลุ่มบุคคลที่มีต่อกันทั้งการสร้างขึ้น หรือเกิดมาโดยธรรมชาติ ที่ต่างต้องอาศัยความสามารถในการจัดการเครือข่ายที่ดี … เครือข่าย เป็นรูปแบบทางสังคมที่ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนทรัพยากร ที่การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายของแบรนด์ ให้ลุล่วงไปได้ ด้วยจำนวนของประชากร อันเป็นคุณค่าหรือทุนที่สำคัญยิ่ง : ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

, Hide

การสื่อสารออนไลน์ ในช่องทาง Social Media ถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ของแบรนด์ต่างๆ และอาจว่าเป็นช่องหลัก หรือการสื่อสารแบบคู่ขนานไปกับสื่อ ดั้งเดิมก็ว่าได้ ต้องยอมรับว่าเครือข่าย Social Media มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตามหรือปฏิเสธ รวมถึงการดำรงชีวิต การบริโภค การใช้จ่าย การพักผ่อนผ่านสื่อและเพื่อการบันเทิง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในไทยและทั่วโลก หลังการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจำนวนผู้ใช้งานในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยระบบการประมวลผลอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีนวัตกรรมตลอดเวลา และนี่คือสูตรสำเร็จ 10 ข้อของการสื่อสารแบรนด์ ให้โดนใจผ่านช่องทางออนไลน์

Hide

กลุ่มสินค้าของแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม นับว่ามีความสุ่มเสี่ยงไม่น้อยเนื่องจากในยามที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบในการใช้จ่ายเพื่อลดภาระ เช่น การเลิกใช้ เลือกใช้แบรนด์อื่นที่รองลงมา ตลอดจนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ในที่สุด …  สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม สามารถต่อสู้กับการแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่การอาศัยกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่อีกส่วนที่สำคัญ ก็คือการใช้กลยุทธ์การสื่อสารให้ตรงตามต้องการเป็นเครื่องดึงดูดใจลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจของผู้บริโภค ความรู้สึกแตกต่าง ที่เห็นชัด และยึดจุดยืนดังกล่าวของแบรนด์ให้มั่นคงมากที่สุด ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

, Hide

กล่าวได้ว่าการเขียนมีความสำคัญสำหรับมนุษย์ ไม่น้อยไปกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเอกสาร หนังสือ วารสาร แหล่งอ้างอิง ข้อมูล สื่อดิจิทัล Social Media ใน Website, Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน กระตุ้นหรือจูงใจ มีการกล่าวขวัญ เกิดการยอมรับ เป็น Talk of The Town ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ตอกย้ำแบรนด์ หรือสนับสนุนความต้องการ ตามเป้าหมายหรือภารกิจหลัก นั่นเอง

No tags Hide

สิ่งที่ CEO ได้สื่อสารออกมา คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนไม่แต่เฉพาะเป็นเรื่องตัวบุคคล เท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้เกิดคววามน่าสนใจ จดจำ ติดตาม ขององค์กร สินค้า หรือบริการนั้นๆ ด้วย ภาพสะท้อนในคุณลักษณะ รูปแบบการใช้ชีวิต ส่วนตัว วิธีดำเนินงาน ความสนใจ และจุดเด่นต่างๆ ย่อมมีส่วนสนับสนุน ต่อคำมั่นสัญญาไปยังลูกค้า ประชาชน สังคม และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย …ผู้บริหารระดับสูง ต้องไม่ลืมว่า ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตส่งผลต่อบุคลิกของแบรนด์ ทุกจังหวะของช่วงชีวิตของตน มีหน้าที่ที่จะนิยามความเป็นแบรนด์ ควบคู่ไปกับภารกิจอื่นๆ ในความรับผิดชอบ ไม่ด้อยไปกว่าการบริหารจัดการองค์กร

, , Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.