กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนบทความ”

          

ผมได้รับเชิญจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความอย่างไร ให้โดนใจคนอ่าน เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป หลักวิชาการ และเทคนิคในการเขียนบทความที่ดี  เป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนบทความและ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเขียนบทความที่ดีเผยแพร่ให้กับองค์กร ครับ.

บทบาทที่สำคัญของ   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ก็คือภารกิจ    เป็นองค์กรหลักที่บริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของ กพร  ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากแร่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างแพร่หลาย   โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็ คือ เนื้อหาในรูปแบบบทความ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ต้องได้รับการกลั่นกรองและเรียบเรียงจากบุคลากรของ กพร  นั่นเอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว  ประกอบด้วยการบรรยาย หลักวิชาการความรู้ โครงสร้างเกี่ยวกับการเขียนบทความ   เทคนิคการเขียนบทความ ฝึกปฏิบัติ ในการเขียนบทความแบบต่างๆ เช่น บทความประเภทวิชาการ  / แบบการแสดงความคิดเห็น / ประเภทคำแนะนำ /  ประเภทให้แง่คิด / บทความประเภทวิจารณ์  / ประเภทสัมภาษณ์ / ประเภทชีวประวัติ/ ประเภทวาระสำคัญ  /บทความประเภทเชิญชวน และบทความประเภทรณรงค์ เป็นต้น    รวมถึงการ สรุปผลการฝึกปฏิบัติและคำแนะนำในการเขียนบทความ     ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนบทความ และจะนำบทความดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทาง สำหรับการผลิตต้นฉบับเพื่อเผยแพร่ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของ กพร ต่อไป ครับ

……………………………………………………………………………………………………………

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.