โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ CSR สำหรับนักสื่อสาร เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับสังคม

 csrforcommunicator-3

          ผมได้ไปเข้าร่วม กิจกรรมของ .. สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่จัดร่วมกับ   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย  สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม    เครือข่ายเครือข่ายปฏิบัติการ CSR  for Thailand  นำสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ – สื่อสารองค์กร / สื่อสารการตลาด / โฆษณา / สื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้  เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม

csrforcommunicator-5

       โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ ทางด้าน CSR และสนับสนุนแนวความคิด การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะนั่นคือ การที่สมาชิกในสังคมมีสำนึกความรับผิดชอบทั้งต่อสังคม ครอบครัว เพื่อนบ้าน  ตั้งแต่ใกล้ตัว จนถึงสังคมวงกว้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะหล่อหลอมให้คนในสังคมได้เห็นความสำคัญและปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้เป็นปกติ จะต้องมีการให้ความรู้และสื่อสาร ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ รวมถึง ผ่านการปฏิบัติจริงของกลุ่มคนในสังคมด้วย กิจกรรม PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้  เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม ” เป็นการส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติในกลุ่มของนักการสื่อสารทั้งในธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  และบริษัทจดทะเบียน ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐ ให้มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากกว่าเดิม  ให้เกิดผลดีต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


csrforcommunicator-7

 

csrforcommunicator-8

กิจกรรมหลักในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนและสังคม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนที่อยู่ในแวดวงของการสื่อสาร ที่เป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติที่ต้องส่งสารต่อออกไปได้ เห็นความสำคัญในการการส่งเสริมให้สังคมมีการสร้าง และกระจายความรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มต่างๆ   ที่สนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ สมาชิกในสังคมมีความตื่นตัว เกิดการบอกต่อ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และแพร่หลายกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม  จากการศึกษาในพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ การสังเกตุการณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กับกลุ่มนักประชาสัมพันธ์ คนทำโฆษณา นักการตลาด  สื่อสารมวลชน

โอกาสนี้ผม..ในฐานะของ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  ได้ร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ด้าน CSR ได้แก่ คุณศิริชัย สาครรัตนกุล  ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม  / คุณสุกิจ อุทินทุ     รองประธาน CSR Club   ประธานเครือข่ายปฏิบัติการ CSR 4 Thailand/รองประธาน CSR กลุ่มบริษัท Minor และ คุณนงค์นาถ ห่านวิไล   ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เนชั่นบอรดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)   แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด นักเขียน สื่อสารมวลชน และ ผู้แทน สสส.ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตุการณ์ / เก็บข้อมูล / สรุปความรู้  ในประเด็นด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน มีการสังเคราะห์  ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทั้งด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน  ทั้งในมุมความสุขของเจ้าของพื้นที่  นักท่องเที่ยว  ข้อเสนอและการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม

csrforcommunicator-6

ต้องบอกว่า …  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้  เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม นี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่จะทำให้  นักการสื่อสาร มีความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้องมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น    และมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนักการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ    

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.