บรรยายพิเศษ , เปิดหลักสูตรบริหารงานสื่อสาร “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และทิศทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC”

pr-thailand-aec-semina062013-4

ผมได้รับเชิญ ให้ไปเปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ, Executive Communication Program , EXCOMM – PRThailand 3 “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร      แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : Strategic Corporate, Brand & Marketing Communication for AEC & Global Competitiveness” ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การพัฒนากรอบและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ขององค์กรและทิศทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC”   ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย

       ในงานนี้ ผมได้ถึงการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่า… “ การสื่อสารนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ที่จะตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ด้วยการสร้างกระบวนทัศน์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารทางการตลาด -Brand   ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางสื่อสารบนโลก Digital เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสื่อสารทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลุ่มเป้าหมาย

ดังนั้น ในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ตลาดทั้งใน สมรภูมิ AEC รวมถึงเวทีธุรกิจข้ามชาติ ที่มิใช่การแข่งขันกันเองในกลุ่มขององค์กรธุรกิจในภูมิภาคเดียวกันหรือธุรกิจเดียวกันอีกต่อไป ประเด็นสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อม องค์กร ต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสาระสำคัญคือการนำองค์ประกอบของเงื่อนไข เข้ามาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ขณะที่ภายในองค์กร ต้องมีการมุ่งพัฒนาบุคลากรด้วยการหาวิธีที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมคนให้พร้อมในองค์ความรู้ ที่องค์กรต้องการ เพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะทางด้านภาษา ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านpr-thailand-aec-semina062013-6

การบริหารชื่อเสียง ใน AEC และเวทีโลก เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและคุ้นเคย ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ คุ้มค่าเพื่อเทียบเคียงกับงบประมาณที่ลงทุน ผสมผสานกับการแสวงหาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อสร้างผลบวกในเชิงภาพลักษณ์ ซึ่งการสร้างหรือรักษา ให้มีคุณค่า   มีการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางและสม่ำเสมอ มีความโดนใจ ซึ่งการโดนใจนั้นต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์  ชื่อเสียง ผลกระทบ และบริบทเฉพาะตัวของแต่ละประเทศด้วย

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.