“การสื่อสารองค์กรในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ” โดย สำนักงานก.พ. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารของส่วนราชการระดับกระทรวง

12072013 ผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการประชุมสัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และบรรยายเรื่อง “การสื่อสารองค์กร ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรในส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเปิดการสัมมนา ดังกล่าว ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี 120720133 การสื่อสาร  นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ไม่เพียงแต่การประชาสัมพันธ์หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อหน่วยงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การสื่อสารองค์การที่มีประสิทธิภาพ ยังก่อให้เกิด ความร่วมมือ ประสานการทำงาน ความเข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการทำงาน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทำงานที่มีเอกภาพ ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ ตื่นตัวในการวางกรอบ ยุทธศาสตร์รับ AEC ในส่วนของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคปกครองส่วนท้องถิ่น    ก็ขานรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพราะเมื่อทุกประเทศเปิดกว้างภายใต้กรอบกติกาเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในด้าน สังคม แรงงาน การค้า การลงทุนตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจ  จะมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยจำนวนประชากรโดยรวมก็มีจำนวนมากกว่า  600 ล้านคน  หรือมากกว่าเดิมถึง 10 เท่าตัว ทำให้ความจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถให้บริการสนองตอบความต้องการของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 120720132ดังนั้น   บริบทการทำงานของหน่วยงานของทั้งภาคราชการและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและการทำงาน การนำเสนอ การติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตื่นตัวและรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียน การวางรากฐานความเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม ให้เหมาะสมกับประเทศกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่จะมีการเปิดรับช่องทางการสื่อสารแตกต่างกันออกไป              โดยจะเห็นว่า ความน่าเชื่อ ของเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารออกไป ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความพร้อมเปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็น  ด้วยบริบทความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงเชิงค่านิยมวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรใหม่ ให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำองค์การไปสู่ความมีประสิทธิภาพรวมถึงมีมีเครือข่ายด้านการทำงานที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร ต่อไป

ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.