ร่วมรายการ ถอดสลักข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ


drphot-11ch-14-12drphot-11ch-14-11

drphot-11ch-14-2
 drphot-11ch-14-13ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับและควบคุมการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมรายการ ถอดสลักข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ดำเนินรายการโดย คุณจิรภา สีตาบุตร เพื่อให้สัมภาษณ์ความเป็นมา ของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเบื้องหลังการถ่ายทำ ความประทับใจต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ ได้แก่ การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง ๔ เรื่อง 

ซึ่ง ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทำภาพยนตร์ แรงบันดาลใจในการถ่ายทอด การเผยแพร่ และตอบข้อคำถามในรายการ ดังนี้

ความเป็นมาของการจัดทำภาพยนตร์

      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงใส่พระราชหฤทัยในความทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิด และได้ทรงโปรดเกล้าให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ติดตามเสด็จมารับแนวพระราชดำริ และทรงปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลือตลอดเวลา

พระจริยวัตรเหล่านี้เอง ทำให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาต่างๆ ขึ้นมากมายพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาทั้งหลาย จึงเปรียบเหมือนรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง ได้ถูกรดน้ำบำรุงดิน ด้วย “ความรัก” มาหลายสิบปี ไม่น่าแปลกใจเลยที่ถึงเวลาวันนี้ นับร้อยโครงการตามพระราชดำริได้ออกดอกผลให้ “ลูกๆ ของแม่” ได้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดเรื่องราว    ความรัก ความผูกพันของพระราชินีที่ทรงมีต่อประชาชน เรียงร้อยเป็นผลงานภาพยนตร์ ๔ เรื่อง      เพื่อเชื่อมผ่านความรู้สึกคนไทยทั่วทั้งผืนแผ่นดิน ได้ประจักษ์ถึงหัวใจแห่งผู้ให้ที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ได้แก่ ทศวรรษแรกของการทรงงาน / ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน / ด้วยรัก และ เสียงจากแดนใต้ ซึ่งเนื้อหาได้ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ

       ในส่วนของการดำเนินงาน นั้น สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงได้จัดตั้ง คณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วย ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ /นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ / นางศศิพร ปาณิกบุตร / นายมารุตสาโรวาท  / นายเมธี เผื่อนทอง / นายนพพร บุญแก้ว / นางฐิติรัตน์ ประกาศสุขการ  / นายอนพัทย์ สุขเสียงศรี และนางสายใจแจ่มจิราวรรณ โดยมี นายปรีชา ส่งกิตติสุนทรผู้ช่วยราชเลขาธิการ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

แรงบันดาลใจในการถ่ายทอด

จากประสบการณ์ของกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการทำสารคดี และลงพื้นที่เพื่อจัดทำสื่อเฉลิมพระเกียรติและถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ หลายวาระ หลายเรื่องเป็นเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา ได้พบเห็นผู้คนจำนวนมาก ที่ผ่านพ้นความยากลำบากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากงานที่ทั้งสองพระองค์ทรงทำมาตลอดอย่างยาวนาน

 บุคคลต่างๆ ในทุกภาคของประเทศ ต่างพูดถึงพระองค์ท่านอย่างเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ หลายคนกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่ เพียงแค่เอ่ยถึงพระองค์ท่าน คณะทำงานกำกับการผลิตภาพยนตร์ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน จึงได้กำหนดหลักคิด มากำหนดเป็นโครงเรื่อง ในเผยแพร่เรื่องราวการทรงงานของพระองค์ท่าน ผ่านผู้คนเหล่านั้น

           การถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งนี้ คณะทำงานจึงได้ได้คัดเลือกเรื่องราวที่พระองค์ท่านทรงทำ ทั้งยังส่งผลกระทบเชิงบวกอันยิ่งใหญ่ต่อชาวบ้านเล็กๆ  ต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างที่คนไทยน้อยคนนัก ที่จะรู้ราวอันน่าสนใจเหล่านี้ ทำให้เห็นว่า พระองค์ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ แม้เป็นเพียงคนธรรมดาที่อยู่ห่างไกล พระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้ง   ไม่เพียงสร้างคุณภาพชีวิตกับพวกเขา แต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของแหล่งอาหาร

เรื่องราวที่นำเสนอในภาพยนตร์

แต่ละเรื่อง แต่ละพื้นที่ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะการเดินทางเมื่อหลายสิบปีก่อน นับตั้งแต่บ้านห้วยมงคล   บ้านเขาเต่า  หัวหิน ที่เป็นเสมือนชุมชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในอดีต  ชาวบ้านหลายคนตื้นตันใจและประทับใจว่า พระองค์ทรงอุตสาห์เสด็จเข้าไปได้อย่างไร หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญอย่างมาก เรียกได้ว่ากันดารได้เลย แต่พระองค์ก็เสด็จไปdrphot-11ch-14-10

drphot-11ch-14-6

drphot-11ch-14-5

          เสด็จข้ามภูเขา ข้ามป่า เพื่อบอกให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีดอยอินทนนท์ ที่ใกล้จะสูญพันธ์ ให้ฟื้นกลับคืนมาได้ พระองค์ท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านหลายคน ให้หันมาอนุรักษ์ป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน   อย่างพื้นที่บ้านเนินธัมมัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นป่าพรุ ไม่มีทางไป ไม่มีถนน มีแต่น้ำ ชาวบ้านยากจน แทบไม่มีอะไรจะกิน พระองค์เสด็จเข้าไป หยิบยื่นโอกาสให้พวกเขา จากไม่มีอาชีพ พระองค์ทรงให้คนไปสอนการทอผ้า จนกลายเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญการทอผ้าชั้นสูง สามารถพลิกฟื้นผ้ายกทองนครศรีธรรมราชที่เคยจะสูญหายไป ให้กลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เรื่องราวท้องทะเลบ้านทอน จ.นราธิวาส ที่นั่น ในอดีตชาวประมงบ้านทอน ต้องทิ้งถิ่นไปทำมาหากินที่อื่นเพราะปลาในท้องทะเลหายไป ปลาหาย คนหาย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชายฝั่ง ปะการังเทียมที่ทรงเริ่มไว้ให้ ช่วยเหลือให้ชาวประมงได้กลับ มาใช้ชีวิตอยู่กับทะเลอีกครั้ง

         ข้าวสังข์หยดของพัทลุงที่เกือบสูญพันธุ์ หากไม่ได้ทรงช่วยเหลือ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองก็ต้องสูญหายไปตามกระแสสังคมเมือง กลับมามีคุณค่าเป็นที่รู้จัก ที่หมู่บ้านแม่หม้าย รอตันบาตู จ.นราธิวาส ทรงจัดหาที่ดิน บ้านเรือนมอบให้ทั้งที่อยู่ อาชีพและคำสอนให้คนลุกขึ้นยืนหยัดเข้มแข็ง ก้าวพ้นความ เจ็บปวด ช่วยเหลือดูแลกันและกัน ในภาคอิสานทรง ดูแลพื้นที่เกษตรกรรมให้แก่หมู่บ้าน พัฒนาอาชีจนเป็นโครงการศิลปาชีพขึ้น เพื่อช่วยชาวบ้าน ให้การศึกษาลูกหลานชาวไร่ชาวนา นำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาสร้างสรรค์งานจนกลายเป็นศิลปะของแผ่นดิน

drphot-11ch-14-4

drphot-11ch-14-7 drphot-11ch-14-8 drphot-11ch-14-9

จากโครงการพระราชดำริจำนวนมากมายของพระองค์ท่าน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากมาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกได้เอง โดยไม่ต้องมีใครไปบอกกล่าว ว่าพวกเขาจงรักภักดีและพระราชินีของพวกเขามากแค่นั้น

วิธีการนำเสนอ

          การนำเสนอ ในแต่ละเรื่อง มีความยาวเรื่องละ ๓๐ นาที เป็นการนำเสนอทั้งในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี และรูปแบบภาพยนตร์ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราว บทบาทให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จากเรื่องราวและสถานที่จริง โดยทำงานร่วมกับทีมงานถ่ายทำจากพาโนราม่า เวิลด์ไวด์  เช่น ในภาคใต้ได้เล่าเรื่องราวผ่านการเดินทางของนักดนตรี ที่ได้พบเสียงแห่งความหวัง เสียงแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งนา ท้องทะเล เสียงแห่งวัฒนธรรม ความมั่นคง หรือพลังแห่งความรัก ที่นำพาความสำเร็จที่ทำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อยู่ร่วมกันมีความสามัคคี ทีเป็นสุขและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ขณะที่ในภาพเหนือ ที่นำเสนอความงามของพื้นที่และความรัก”ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ต่อราษฎรของพระองค์โดยไม่เลือกหมู่เหล่า ความรักต่อผืนแผ่นดินไทย ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามัคคี พึ่งพาตนเองได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกับป่าไม้และธรรมชาติ จนส่งผลประโยชน์ถึงราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางได้มีน้ำทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย จนกลายมาเป็นชื่อตอนสั้นๆ แต่กินใจว่า “ด้วยรัก” จะทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่า ป่าสร้างคน คนสร้างป่า คน น้ำ ป่า ต่างต้องพึ่งพากัน งานของสมเด็จพระราชินี ที่ทรงให้ คนอยู่ร่วมกับป่า โดยสร้างป่าให้แข็งแรง คนก็จะแข็งแรง 

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนประชาชนถึงบ้านของพวกเขา ไปทรงให้กำลังใจ ทรงสอน ทรงฝึกอาชีพ ทรงหางานให้ชาวบ้านทำ ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ทรงหยิบยื่นโอกาส โอกาสที่พวกเขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อน โอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิต อย่างยั่งยืน อย่างพอเพียง และที่สำคัญโอกาสในการได้กู้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่พวกเขารู้สึกไร้คุณค่าในตัวเองมาช้านาน ทำให้พวกเขายืนหยัดด้วยขาตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เชื่อว่าจะเป็นภาพยนตร์สารคดีที่น่าชม ด้วยความซาบซึ้ง ที่รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจ

การเผยแพร่ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

        ก่อนที่มีการเผยแพร่ทั่วประเทศนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการฉายภาพยนตร์ ในรอบปฐมทัศน์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์เธียเตอร์  สยามพารากอน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมภาพยนต์รอบปฐมทัศน์จะประกอบด้วย องคมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ปลัดกระทรวง ผู้บริหารจากภาครัฐ-เอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

          การเผยแพร่ การจัดฉายพร้อมการแสดงพิเศษในวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต การฉายทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม   และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลและเคเบิ้ลทีวีต่างๆ     นอกจากนี้ชาวไทยในต่างประเทศสามารถชมออนไลน์ผ่านทาง YouTube ช่อง The National Identity Office ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.