โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

  โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์          โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์          โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์          โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

          อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ซึ่งเป็นการแข่งขันการนำผลงานวิจัย นวัตวรรมของมหาวิทยาลัยมาต่อยอดเชิงธุรกิจ ในรูปแบบการแข่งขันแผนศึกษาความเป็นไปได้ โดยจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค ของภาคเหนือ   ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินพร้อมด้วย ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้บริหารจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ในสถาบันการศึกษาภายในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 7 มหาวิทยาลัย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

          โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ  โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้  โดยศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกับความต้องการของตลาดควบคู่กันไป 

           การจัดให้มีโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” นั้นเป็นการประกวดการวางแผนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะต้น ที่มุ่งเน้นแนวคิดผลิตภัณฑ์ (product ideas) ที่มีความต้องการของตลาดในการใช้นวัตกรรมดังกล่าวที่ชัดเจน โดยทีมงานของนักศึกษาและ/หรือผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัยแล้ว        ยังส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์สำหรับการดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป  

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

            ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาหรือถ่ายทอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการต่อไป ถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น  

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ วางแผน การนำเสนอ และสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ให้กับผลงาน โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรมแก่นักศึกษา นักวิจัยและผู้ประกอบการ  สร้างช่องทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรม เช่นการนำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกสู่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ สนับสนุนการเกิดบริษัท startups หรือ spin-offs จากมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยอาศัยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคธุรกิจต่อไป

 

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์         

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.