การตัดสินโครงการประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย


การตัดสินโครงการประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย


ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัดสินประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ทั้ง    ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก กว่า ๕,๐๐๐ ผลงาน จนต้องแบ่งการประชุมการตัดสิน ออกเป็นหลายรอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์
ในส่วนของความเป็นมาในโครงการดังกล่าวนั้น โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า ภายหลังจากได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและปลูกฝังจิตสำนึกอย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดประกวดการเขียนเรียงความ “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” ขึ้น เพื่อหวังเป็นการจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประกวดเรียงความหัวข้อ “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำค่านิยม ๑ ใน ๑๒ ประการ มาถ่ายทอดได้อย่างอิสระ

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
สำหรับผลการตัดสินนั้น กรมประชาสัมพันธ์ จะได้ประกาศ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะได้เป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับ และแต่ละหัวข้อค่านิยม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในลำดับต่อไป

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.