สัมมนา “พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว” โดย กรมการท่องเที่ยว และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


drphot-itp-1
drphot-itp-7

drphot-itp-13กรมการท่องเที่ยว และ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยว สถานที่ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ได้จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีผู้บริหาร อาทิ คุณพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการ  สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน เจ้าของกิจการ และชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

drphot-itp-12
ในการสัมนา ครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัว โครงการนำร่อง ๙ แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการพัฒนาด้านการสื่อความหมายอย่างยั่งยืน เป็นการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยว ๓ ประเภทหลัก คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาพัฒนาเป็นต้นแบบและส่งเสริมให้เติบโตอย่างยั่งยืน จัดการบรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อาทิ การเสวนาเรื่อง “การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวไทยในยุคศตวรรษ ที่ ๒๑” โดย แดเนียล เฟรเซอร์ พิธีกรรายการ หลงกรุง ผู้เปิดมุมองฝรั่งรักเมืองไทย การบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อความหมายเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา และ ดร.แก้วตา ม่วงเกษม จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลdrphot-itp-10

drphot-itp-3

drphot-itp-2

drphot-itp-11

 

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมและภารกิจที่ส่งผลดีต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขณะที่ภาครัฐได้กำหนดนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ต่างขานรับและร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนการท่องเที่ยวนับเป็น ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม   ทั้งที่อยู่บนฐานของต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  และที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตตลักษณ์ ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้

ในบริบทของการท่องเที่ยว   นอกเหนือจากทรัพยากรที่มีจากธรรมชาติ วัฒนธรรม และหลานสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแล้ว สิ่งที่เป็นเป็นเครื่องมือในการสร้างการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว และความภาคภูมิใจในการนำเสนอของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ก็คือ การสื่อสารเพื่อสื่อความหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ทำให้คนภายนอกได้รับรู้ เกิดการบันทึก สืบค้น ถ่ายทอด ขยายผล บอกต่อ รวมถึงขั้นตอนของการฟื้นฟูหรือพัฒนา โดยต้องอาศัย การบริหารจัดการ ที่สามารถสร้างแนวทางปฏิบัติ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับนักท่องเที่ยว ให้เกิดความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทำให้การสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูล ให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน และเห็นคุณค่าได้มากที่สุด

 

drphot-itp-5

drphot-itp-4

drphot-itp-6

 

drphot-itp-8

drphot-itp-9

drphot-itp-5
drphot-itp-10
x

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.