สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ“กลยุทธ์การสื่อสาร … ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต” ส่งมอบให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

หนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต”
prthailandbook

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล  เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์  ศรีสุดา ธรรมบำรุง  สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์  ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ และ หม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล เปิดตัวหนังสือ กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต : Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition”  จัดทำขึ้นโดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิชาชีพ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล โดยหนังสือดังกล่าว จะได้ส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง  สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา และสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต”

prThailand-book2015-2prThailandbook2015-1

………………………………………………………………………………………………………………………..

 เป็น Communication Book ลำดับ ที่ 3 ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ได้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในแวดวง การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการตลาด ด้วยบทวิเคราะห์ มุมมอง  วิสัยทัศน์ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ทันสมัย   เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านการสื่อสารแบรนด์ ภาพลักษณ์ การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กรในปัจจุบัน จากนักเขียนรับเชิญ อาทิ “IO  : INFORMATION OPERATIONS ปฏิบัติการสารสนเทศ  กลยุทธ์การสื่อสารท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตและการแข่งขันของข้อมูลข่าวสาร” (ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ) “ข่าวลือ…ข่าวร้าย ทำลายแบรนด์”  (ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย) “ขยับพิกัดการสื่อสารแบรนด์ผ่านหมากความท้าทายในสังคมที่มีปฏิกริยาเร่ง : Instantaneous Culture and Contemporary Brand Communications” (กิตติพงษ์ วีระเตชะ และ ฤทธิเดช นิปกะกุล) “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตามให้ทันพฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลายหน้าจอ : Creative Communication is necessary to keep up with Multi-screen Exposure Behavior” (ดร.ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์) “COMMUNICATION STRATEGIES FOR CUSTOMER  : AN IMPORTANT ISSUE FOR SUCCESSFUL BUSINESSES” (ดร.ปริยา รินรัตนากร) “กลยุทธ์สื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาดท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต” (พีระพงษ์ กลิ่นละออ) “นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความผูกพันของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์” (ณัฐบูรณ์  พรรัตนเจริญ) “การปรับตัวทางด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด ในยุคการตลาด 3.0” (ศุภอัชฌ์ ชาตะรูปะวณิช) “วิกฤติการตลาดครั้งนี้คุณตรวจชีพจรองค์กรหรือยัง” (อรพรรณ บัญชเสนศิริ) และ รายงานพิเศษเกาะติดเวทีเสวนา “..มวลมหา PR กับวาระ  REFORM..” โดยเนื้อหาในเล่ม จะใช้สำหรับติดตามความเคลื่อนไหว พัฒนาการของแวดวงการการสื่อสาร อ้างอิง ค้นคว้า  รวมถึงการเผยแพร่ไปยังคณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และบริหารธุรกิจ สถาบันในระดับอุดมศึกษา องค์กรเครือข่าย สื่อมวลชน รวมถึงการใช้ในกิจกรรมวิชาการที่เหมาะสม ด้วยความมุ่งมั่นในเจตนารมย์ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่อส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร  วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์  การสื่อสาร  เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.