การประกวดและตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล” กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

DRPHOT-communication2015-6.jpg

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับเชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล” ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

DRPHOT-communication2015-4

การประกวด “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล” เป็นการต่อยอดจากจัดกิจกรรม เครือข่ายเยาวชนรักษ์ น้ำบาดาล ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลในโรงเรียน   ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 13-18 ปี ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือต่อยอดความรู้เรื่องน้ำบาดาลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาของตนเอง สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกโรงเรียน จะได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนแห่งอื่นๆ สามารถไปศึกษาดูงานหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านน้ำบาดาลของชุมชน

DRPHOT-communication2015-12

การดำเนินงานจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือต่อยอดความรู้เรื่องน้ำบาดาลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาลให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับเชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล" ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น DRPHOT-communication2015-11 DRPHOT-communication2015-12

การส่งเสริมและสนับสุนนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลให้แก่ประชาชน นี้ นับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนต่างๆ ใช้น้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ำของชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญแก่เยาวชนเป็นพิเศษ เพราะตระหนักเสมอว่า เยาวชนจะเป็นตัวแทนของชาติในอนาคต นอกจากนั้นเยาวชนยังเป็นผู้ชักจูงใจผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มให้มีการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระดับกลุ่มย่อยอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มต้นน้ำ กลุ่มกลางน้ำ และกลุ่มปลายน้ำ สร้างความเป็นธรรมในการอนุรักษ์และพัฒนา และใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล สร้างความมั่นคงในระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยพิจารณานำกลไกที่เกิดจากจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจที่รับและผ่านการยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้ถึงการใช้น้ำอย่างมีขอบเขตและมีหน้าที่ปกป้องรักษาน้ำบาดาลให้มีใช้ตลอดไป

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.