สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถอดบทเรียนและวิสัยทัศน์  การนำไอทีมาพัฒนา .. สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย

drphot-2812153

 

drphot-2812151

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  ร่วมเสวนาถอดบทเรียน และวิสัยทัศน์  การนำไอทีมาพัฒนา .. สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย กับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้แทนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเด็น “จากอดีต สู่อนาคต โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์” ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวเปิดงาน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ NECTEC ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจไทย   รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

drphot-2812154 drphot-2812157 drphot-2812159

นอกจากนี้ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  ยังได้ร่วมเดินทางกับคณะรัฐมนตรี  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นผู้บรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา และโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ตั้งใจที่จะเรียนรู้และใช้สมองอย่างเต็มศักยภาพ  คณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญรัตน์ นำเสนอการทดลองdrphot-2812152ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยจากการคิดการทดลองจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คณะได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดย NECTEC /สวทช เป็นการเปิดมุมมองให้เด็กไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย จำนวน ๒๐๐ ชุด และมอบให้กับโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทั่วประเทศ จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพเด็กไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของเยาวชนให้เกิดการค้นคว้า สามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ รวมถึงได้สัมผัสเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของคนไทย


drphot-2812158

การเยี่ยมชมโครงการไอทีวัลเล่ย์ ที่ห้องเรียนไอทีวัลเล่ย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้นำไอทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน  ปัจจุบันได้เปิดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คอม และได้ไปเยี่ยมเครือข่ายโครงการไอทีวัลเล่ย์  เริ่มจาก ศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน hard ware และ soft ware โดยเปิดหลักสูตรต่างๆ อาทิ การซ่อมประกอบคอม การเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน และเพิ่มรายได้

drphot-2812155

นอกจากเครือข่ายด้านการศึกษาแล้ว โครงการไอทีวัลลย์  ยังได้พัฒนาไปยัง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะต้องไปในจังหวัดต่างๆ มาใช้การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนและยังได้ทดสอบการพูดคุยผ่านกล้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แม่สะเรียง  การสนทนาเป็นไปอย่างชัดเจนและสะดวกมาก จากการตั้งของเสาและอุปกรณ์สัญญาณ wimax โดยความร่วมมือของ NECTEC  JICA และ กสทช ซึ่งเป็นการขออนุญาตทดลองใช้สัญญาณชั่วคราวโดยเสาติดตั้งในสามอำเภอ มีอำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย ที่มีหน่วยงานจังหวัด โรงเรียน และตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้สัญญาณ wimax ในการทำงานหรือติดต่อสื่อสารต่างๆ ผ่านระบบไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน ให้ได้รับความสะดวกและมีคุณค่าต่อชีวิตสูงสุด

drphot-28121510

drphot-2812156

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.