นวัตกรรมของ New Media กับการปรับตัวของการสื่อสารขององค์กรระดับโลก

ผมได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช. ) ไปกล่าวปาฐกถา เรื่อง    “นวัตกรรมของ New Media กับการปรับตัวของการสื่อสารขององค์กรระดับโลก ท่ามกลางกระแส Social  Network”  ที่โรงแรมดุสิตธานี  ในการประชุมวิชาการ “The NTC Year End Conference    2010” หลังจากที่ได้เขียนบทความในหัวข้อเดียวกันนี้ให้ลงใน หนังสือวารสารวิชาการ ประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช. ) ที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) แล้ว

ที่ผ่านมา เราจะได้เห็นถึงการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะ InternetและMobile ซึ่งพัฒนาเป็นช่องทางสื่อและเครือข่ายที่มีอัตราของจำนวนผู้บริโภค เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ผลมากในเชิงการรับรู้ ที่เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม ( Social Network ) ซึ่งกำลังมีการขยายตัว ส่งผลต่อกลไกการรับรู้ข่าวสาร การกระตุ้นเชิงพฤติกรรม การบริโภค การใช้สอย และการมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องราวต่างๆ ในสังคม ซึ่งองค์กรระดับโลก ต่างให้ความสนใจและตื่นตัว

ขณะที่การสร้างมาตรการรองรับที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่อยู่ใน Social Network มากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่อาจละทิ้งสื่อและช่องทางการสื่อสารแบบเดิม

ผลอันเกิดขึ้นจากใช้กระบวนการสื่อสาร นอกจากเรื่องประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์แล้ว จำเป็นต้องพิจารณาถึงเงื่อนไข ของความปลอดภัยด้านข้อมูล ความรวดเร็ว สถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ โดยเครือข่าย Social Network ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับองค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, MySpace, Twitter ตามลำดับ ที่มีความเสี่ยงได้แก่การถูกโจมตี การร้องเรียน กล่าวร้าย ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากกนี้ยังเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การถูกขโมยความเป็นตัวตน ปัญหาความลับขององค์กร ข้อมูลส่วนตัวพนักงาน การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การกลั่นแกล้ง การให้เนื้อหาเกินจริง การชวนเชื่อ การตัดต่อภาพและเนื้อหา

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น จากการขาดจริยธรรมในการใช้สื่อทางนวัตกรรม ทาง New Media ต่างๆ ที่ยังไม่มีทิศทางที่เด่นชัดและอาจกลาย เป็นปัญหาที่ลุกลามในอนาคต  การเติบโตดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องการสร้างมาตรการที่เหมาะสม ควบคู่ไปการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงผู้ใช้งานต้องร่วมมือกัน

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.