ภาพลักษณ์องค์กรไทยใน AEC


ผมได้รับเชิญจากองค์การเภสัชกรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ    “ Forward GPO to AEC : ภาพลักษณ์องค์กรในบทบาทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” ให้กับคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี   ณ อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : Asean Economics Community ที่จะเริ่มในปี 2558 นี้  การรวมตัว  10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ให้เกิดประโยชน์, อำนาจต่อรอง กับคู่ค้า  การนำเข้า และส่งออกของชาติในอาเซียนมีความเป็นเสรี มากยิ่งขึ้นสำหรับการที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ในทั้งภูมิภาคเพื่อเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ให้เกิดการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  ผลจากความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการเติบโตทาง อุตสาหกรรมที่จะขยายตัวอย่างน้อย 25% ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม  โรงแรม, ร้านอาหาร , รถยนต์, การท่องเที่ยว, การคมนาคม, และการแพทย์ ที่ประเทศไทยมีโอกาสสูง ทั้งในส่วนของการเป็นศูนย์กลางการบินเพราะว่าอยู่กลางอาเซียน  ทำให้ขยายช่องทางสำหรับ การเป็นศูนย์กระจายสินค้า การจัดการประชุมนานาชาติ, การแสดงนิทรรศการ การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในการผลิตอาหาร เพราะ  ไทยมีประสบการณ์ และแข็งแกร่งอย่างมาก ซึ่งถือเป็นธุรกิจของคนไทยที่ชำนาญ สูง การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   เพราะจะผสมผสานส่งเสริมกันกับอุตสาหกรรรมหลายปัจจัยเข้าด้วยกัน

ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่สำคัญของประเทศจึงต้องมีการตื่นตัวและกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้สอดคล้องเพื่อรับมือภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับยุทธศาตร์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการรับรู้ขององค์กร การจัดการสื่อสารด้านตลาดและผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมทรัพยากร การสื่อสาร ที่เน้นให้เกิดการรับรู้ ความยอมรับ  ผูกพัน สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นและต้องการเห็นผลเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ที่เป็นรูปธรรมที่รวดเร็วเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทั้งทางด้านธุรกิจรวมถึงชื่อเสียงขององค์กรอีกด้วย

จากการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประชากรอาเซียน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งทึ่ต้องศึกษาโดยละเอียด พบว่าประชากรโดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน (มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี) มีสัดส่วนราว ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภค ที่มีกำลังซื้อสูงและมีพฤติกรรมเชิงบวกพร้อมทดลองสินค้าหรือบริการใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ตอบสนองการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมพร้อมในทุกด้านรวมถึงการจัดการ ปรับกระบวนการสื่อสารทั้งเนื้อหา วิธีการ ในการสื่อสารทั้งชื่อเสียงภาพลักษณ์ และสื่อสารการตลาดเพื่อให้อยู่ในใจของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักขององค์กรในห้วงเวลานี้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

……………………………………………………………………………………………………………

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.