TAG | การสื่อสารองค์กร

ผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการประชุมสัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และบรรยายเรื่อง “การสื่อสารองค์กร ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรในส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเปิดการสัมมนา ดังกล่าว ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี การสื่อสาร  นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ไม่เพียงแต่การประชาสัมพันธ์หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อหน่วยงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การสื่อสารองค์การที่มีประสิทธิภาพ ยังก่อให้เกิด ความร่วมมือ ประสานการทำงาน ความเข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการทำงาน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทำงานที่มีเอกภาพ ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ ตื่นตัวในการวางกรอบ ยุทธศาสตร์รับ AEC ในส่วนของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคปกครองส่วนท้องถิ่น    ก็ขานรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพราะเมื่อทุกประเทศเปิดกว้างภายใต้กรอบกติกาเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในด้าน สังคม แรงงาน การค้า การลงทุนตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจ  จะมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยจำนวนประชากรโดยรวมก็มีจำนวนมากกว่า  600 ล้านคน  หรือมากกว่าเดิมถึง 10 เท่าตัว ทำให้ความจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถให้บริการสนองตอบความต้องการของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ดังนั้น   บริบทการทำงานของหน่วยงานของทั้งภาคราชการและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและการทำงาน การนำเสนอ […]

Hide

ทุกวันนี้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจกับการบริหารภาพลักษณ์และแบรนด์กันอย่างเข้มข้นและจริงจัง ไม่น้อยไปกว่าการบริหารเรื่องสินค้า บริการ หรือผลประกอบการ การเลือกหาบุคลากรและการใช้ที่ปรึกษาในการบริหารงานสื่อสารองค์กรจึงกลับมีความคึกคัก โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม ยังผลให้มนุษย์มีค่าเป็นทองคำอีกครั้ง ด้วยบุคลากรที่มีทั้งฝีมือและเครือข่ายได้รับข้อเสนอที่ดีกับค่าตัวที่ลิบลิ่ว

Hide

ผมได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช. ) ไปกล่าวปาฐกถา เรื่อง    “นวัตกรรมของ New Media กับการปรับตัวของการสื่อสารขององค์กรระดับโลก ท่ามกลางกระแส Social  Network”  ที่โรงแรมดุสิตธานี  ในการประชุมวิชาการ “The NTC Year End Conference    2010” หลังจากที่ได้เขียนบทความในหัวข้อเดียวกันนี้ให้ลงใน หนังสือวารสารวิชาการ ประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช. ) ที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) แล้ว

, Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.