TAG | แบรนด์

Brand Network … สร้างมั่นคงของแบรนด์ด้วยเครือข่ายที่แข็งแรง
เครือข่าย นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ องค์กร สินค้า บุคคล กลุ่มชนมีความมั่นคงปลอดภัย ขยายผลจากการเกิดความเป็นกลุ่มก้อน ที่มาจากความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างทางสังคม ของกลุ่มบุคคลที่มีต่อกันทั้งการสร้างขึ้น หรือเกิดมาโดยธรรมชาติ ที่ต่างต้องอาศัยความสามารถในการจัดการเครือข่ายที่ดี … เครือข่าย เป็นรูปแบบทางสังคมที่ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนทรัพยากร ที่การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายของแบรนด์ ให้ลุล่วงไปได้ ด้วยจำนวนของประชากร อันเป็นคุณค่าหรือทุนที่สำคัญยิ่ง : ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

, Hide

การสื่อสารผ่านแนวคิด Green และ CSR Program ของ แบรนด์ดังระดับโลก ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือธุรกิจอื่นๆ ขนาดใดก็ตาม ต่างได้สื่อสารถึงเนื้อหาที่มีความชัดเจน เกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่มุมของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม … การส่งเสริมแนวคิดรักษ์โลก นับว่าเป็นกระบวนการทำงานที่จำเป็น สำหรับส่งมอบต่อสังคม เริ่มต้นตั้งแต่การวางกรอบกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการวางแผนที่ดี ปรับความไม่รู้ให้เป็นความรู้ จากความรู้ให้เกิดเป็นความเข้าใจ จากความเข้าใจให้เป็นการตระหนัก จากการตระหนักให้เป็นสำนึกรับผิดชอบ จากสำนึกรับผิดชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติ จากแนวทางปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสมขององค์กร …

, , Hide

กลยุทธ์การสร้าง “Brand of Choice” แบรนด์ในใจที่ใคร ๆ ก็ต้องเลือก

, , Hide

ผมได้มีโอกาส ไปร่วมกิจกรรมของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ workshop เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ 10 ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งทุกวงการของไทยควรให้ความสนใจและกำหนดแนวทางรับมือที่เหมาะสม ให้ก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย

, , Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.