TAG | AEC

         ผมได้ไปร่วมแถลงในงานเปิดตัวหนังสือ “CORPORATE REPUTATION GUARDIAN FOR AEC AND GLOBAL COMPETITIVENESS: กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์  การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กร  สำหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเวทีโลก” ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โดยได้รับความสนใจ จากแวดวงนักสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก           ในบทบาทของนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  ซึ่งผมได้กล่าวในงานเปิดตัวหนังสือนี้ว่า “เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์เป็นอย่างดี ทุกวงการของไทยต่างให้ความสนใจและหาแนวทางรับมือ รวมถึงแวดวงการสื่อสารของไทยด้วย ทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ Brand Management นักการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อ Digital เอเจนซี่ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงได้จัดทำโครงการ PRTHAILAND BOOK ขึ้น มาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้จัดพิมพ์  หนังสือ “COMMUNICATION CHANGE : จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร” ที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ […]

, , Hide

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือในภาคธุรกิจต่างก็ต้องเผชิญกับปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือ ภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : Asean Economics Community ที่จะเริ่มในปี 2558 นี้ การรวมตัวของ 10 ประเทศ โดยมี ไทย,พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน เพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจร่วมกันให้เกิดประโยชน์ มีอำนาจต่อรองกับคู่ค้า การนำเขา และส่งออกของชาติในอาเซียนให้มีความเป็นเสรีมากขึ้น สำหรับการที่จะเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกันในทั้งภูมภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การปรับความพร้อมในการบูรณาการศักยภาพให้ก้าวทันกับการแข่งขันในเวทีโลก

, , Hide

ผมได้มีโอกาส ไปร่วมกิจกรรมของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ workshop เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ 10 ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งทุกวงการของไทยควรให้ความสนใจและกำหนดแนวทางรับมือที่เหมาะสม ให้ก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย

, , Hide

ผมได้รับเชิญ ให้ไปเปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ, Executive Communication Program , EXCOMM – PRThailand 3 “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร      แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : Strategic Corporate, Brand & Marketing Communication for AEC & Global Competitiveness” ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนากรอบและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ขององค์กรและทิศทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC”   ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย

, , , , Hide

ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยตื่นตัวเรืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างมากส่งผลให้รูปแบบธุรกิจอาศัยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ แสวงหาโอกาส การขยายตลาดความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น..

Hide

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.