TAG | Market Plus

ชื่อเสียงของแบรนด์ เป็นอีกกลไกที่สำคัญในการบริหารธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งกับความศรัทธา เชื่อถือ เกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านผู้บริหารและองค์กร การบริหาร บุคลากร การตลาด นโยบาย สินค้า หรือการบริหารองค์กร เพื่อให้แบรนด์ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการทั้งด้านผลประกอบการ และการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม ว่าโด่งดัง เป็นที่รู้จัก ชื่นชมรักใคร่ สิ่งที่ทุ่มเท หรือสื่อสารออกไปนั้น มีความสำเร็จ โดนใจ กลุ่มเป้าหมาย สาธารณชนหรือไม่ อย่างไร

Hide

สื่อบุคคล : สื่อทรงพลังที่มีประสิทธิภาพที่สุดขององค์กร ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายทอด สื่อความ แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อ การสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ

, Hide

MarketPlus Vol.6 Issue 52 : November 2013

, Hide

การบริหารการตลาด เป็นหัวใจสำคัญเพราะเป็นส่วนที่จะทำให้ธุรกิจมีีรายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารที่รอบด้าน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อย ขณะที่การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง โดดเด่น เป็นที่รู้จัก ชื่นชอบจึงจะทำให้สามารถสู้กับการแข่งขันได้ เนื่องจากแบรนด์เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำ และภักดีกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลายาวนาน ส่่งผลให้ผลิตภัณฑ์และองค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง ธุรกิจมีความยั่งยืน เคยมีผู้กล่าวว่า การสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน มีต้นทุนมากกว่าการรักษาลูกค้าเดิมหลายสิบเท่า ดังนั้น การที่ผู้บริกโภคทั่วไป หันมาเป็นลูกค้าด้วยการสนใจ ชื่นชม หรือมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ทั้งที่เกิดจากการตอบโจทย์ที่ตรงใจ เชื่อถือ นึกถึงอยู่เสมอ มีการบริโภคต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งที่เกิดได้ไม่ง่ายในยุคที่มีแบรนด์หลาากหลาย การแข่งขันที่มีอย่างเข้มข้น แน่นอนวาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากอยู่มิใช่น้อยที่จะดึงดูดใจผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ใหม่ หรือการรักษาให้อยู่กับแบรนด์เดิมอยู่ตลอดเวลา

Hide

บนเส้นทางนแห่งความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั้งหลาย เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงาน วิสัยทัศน์ รูปแบบ การดำเนินกิจการ การบริหารนั้นล้วนเกิดจากสิ่งสำคัญที่เรียกว่า “แรงบันดาลใจทั้งสิ้น” ในขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจขององค์กรที่ได้สื่อสารนับว่ามีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของเนื้อหาสาระควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่่จะทำให้เกิดความสำเร็จทั้งปวงได้ “แรงบันดาลในร่วมมกันขององค์กร นี่แหละคือตัวขับเคลื่อนอันสำคัญให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในอค์กรรูปแบบใดก็ตาม”

Hide

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.