TAG | Pr Thailand

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจExecutive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 4)โดยเจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญแห่งยุค “Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition:กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ” ระหว่าง 31 พฤษภาคม -5 กรกฎาคม 2557 (ทุกวันเสาร์) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

, , Hide

ผมได้รับเชิญ ให้ไปเปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ, Executive Communication Program , EXCOMM – PRThailand 3 “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร      แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : Strategic Corporate, Brand & Marketing Communication for AEC & Global Competitiveness” ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนากรอบและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ขององค์กรและทิศทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC”   ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย

, , , , Hide

ผมได้ไปเข้าร่วม กิจกรรมของ .. สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่จัดร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายเครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand นำสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ – สื่อสารองค์กร / สื่อสารการตลาด / โฆษณา / สื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม ”

, Hide

ผมได้ไปเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม   Workshop   “ การสื่อสารองค์กรในภาวะวิกฤต ” ให้กับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มาครับ งานนี้เป็นการจัด Workshop ให้กับ ผู้บริหาร  นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ Brand Management นักการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อ Digital เอเจนซี่ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐ /เอกชน

, , Hide

เมื่อไม่นานมานี้ ….. ผมได้มีโอกาสพาคณะของ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program (EXCOMM 1 )” ซึ่งจัดโดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่วนใหญ่ เป็นคนในแวดวงสื่อสารทั้ง ผู้บริหารระดับสูง /นักวิชาการ / อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ / ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร / นักประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหาร Brand / นักการตลาด / นักโฆษณา / นักสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ / ผู้บริหารสื่อสารมวลชน-สื่อดิจิทัล /เอเจนซี่ / ผู้ปฏิบัติงานด้านวางแผน กำหนดกลยุทธ์ สื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย  ภาพลักษณ์องค์กรและกิจการองค์กรเพื่อสังคม ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “น้ำท่วมแพ้น้ำใจ PR Thailand” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

, Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.