Mobile Marketing Trend 2015


จากผลสำรวจพบว่า  80% ของผู้บริโภคมีความกังวลใจเกี่ยวกับการตลาดบนมือถือ(Mobile Marketing) ของผู้ประกอบการ หรือแบรนด์ต่าง ๆ  จากการสำรวจผู้ใช้มือถือพบว่า  4 วิธีที่จะช่วยให้สามารถ engage ลูกค้าให้ส่วนร่วมผ่านอุปกรณ์พกพา และสร้างความภักดีได้ จากการเคารพสิทธิ์ของผู้บริโภคก่อน โดยสามารถปฏิบัติได้ตาม 4 ข้อด้านล่างนี้

 1. Start with permission  การสื่อสารกับลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัย แบรนด์ หรือเจ้าของสินค้าควรได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ก่อนที่จะส่งข้อความใด ๆ ไปยังผู้บริโภค   ผลสำรวจ 95 % รู้สึกไม่พอใจที่ได้รับข้อความจากแบรนด์ที่พวกเขาไม่ได้อนุญาติให้ส่งถึง
 2. Understand Consumer เข้าใจในผู้บริโภค Mobile Marketing มักนำมาซึ่งความรู้สึกในแง่ลบ นักการตลาดจึงต้องทำความเข้าใจในปัญหาที่ซ่อนอยู่
  • 77% ของผู้รับบอกว่า พวกเขามักได้รับข้อความที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจ
  • 75% บอกว่า ขั้นตอนในการยกเลิกการรับข่าวสารยุ่งยาก (dificult to opt out)
  • 80% รู้สึกว่าประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ ยังไม่น่าสนใจเพียงพอ
 3. Know you audience รู้และเข้าใจผู้ที่ผู้รับสาร  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
  1. 27% Marketing immune กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจข้อเสนอจาก mobile Message เลย
  2. 27% Easy going เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการควบคุมอะไร ไม่ค่อยมีผลกับยอดขาย
  3. 29% Control freaks กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการควบคุม Message ที่จะเข้ามาแต่ยังคงมีความสนใจในข้อเสนอจาก mobile marketing
  4. 18% Conected marketing lovers เป็นกลุ่มที่สนใจโปรโมชั่น รวมไปถึงประโยชน์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องการจะควบคุมอะไรทั้งสิ้น
   การแบ่งส่วนลูกค้าช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. Be relevant, right Person, right Message, right moment  ความเหมาะสม ตรงประเด็น ถูกคน ถูกที่ถูกเวลา
  • กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งที่รู้สึกมีความสุขที่ได้รับข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
  • 52% บอกว่าพวกเขาต้องการที่จะได้ส่วนลดในทันที
  • 46% บอกว่าพวกเขาต้องการของขวัญพิเศษจากแบรนด์สินค้านั้น ๆ ด้วย

 

 

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.