CAT | กิจกรรม

ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นงานประจำปีของนักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ตลอดจนแวดวงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด โฆษณา สื่อสารแบรนด์ กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จากหน่วยงานราชการและทุกวงการธุรกิจ

, Hide

Find it!

Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.