TAG | Customer Service

  ทีมการตลาดของ WestJet airlines ได้สร้างประสบการณ์ที่ประทับจนลูกค้าบางคนถึงกับน้ำตาไหลซาบซึ้งในสิ่งที่ได้รับ  ทางสายการบิน WestJet ได้ติดตั้งกล่องของขวัญขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการสื่อสารพูดคุย กับซานตาคลอสสีน้ำเงิน (สีน้ำเงินเป็นสีประจำของสายการบิน) โดยซานตาคลอสก็จะสอบถามถึงสิ่งของที่ลูกค้าของสายการบินอยากได้ในช่วงคริสมาสต์ปีนี้   

, Hide

Find it!

Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.