TAG | Near field Communication

Brazil Billboard เป็นแม็กกาซีนแรกที่เปลี่ยนแม็กกาซีนธรรมดาให้เป็นแม็กกาซีนที่สามารถสื่อสารด้วยเสียงกับผู้ที่สนใจได้ ด้วยเทคโนโลยี NFC (Near field Communication )

, Hide

Find it!

Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.