7C สร้างกลยุทธ์ Social Media

1. Community   ต้องทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน ต้องเข้าใจว่าเวลาใดที่พวกเขาเข้าใช้งานออนไลน์ และSocial Media ใดบ้างที่พวกเขาใช้  ควรทำความเข้าใจเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้พฤติกรรมของ Community ที่เราจะเข้าไปสร้างกลยุทธ์

2. Content  หลังจากที่รู้ว่าจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้จากที่ใดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเลือกเนื้อหาที่จะนำมาแชร์ แบ่งปัน นำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย
3. Curation   ในส่วนของความสำคัญของ Curation นี้จะทำหน้าทีควบคู่กันไปกับ content โดยทำหน้าที่คัดสรร รวบรวม หรือช่วยอำนวยให้การค้นหา content ที่ผู้ใช้ต้องการเป็นไปได้สะดวก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ในการคัดสรรรวบรวมหรือกลั่นกรองสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานให้เข้าถึง content ได้มากขึ้น
4. Creation คือการลงมือกับเนื้อหาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข้อความ รูปภาพ ไฟล์วิดิโอ เนื้อหาทุกอย่างที่โพส ควรวางแผนในเนื้อหาที่จะใช้ หากใครเบื่อที่จะใช้โปรแกรม spreadsheets  ขอแนะนำ divvyhq.com สามารถนำมาช่วยงานด้านนี้ได้ดี


5. Connection  เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย ทำความเข้าใจพวกเขาในเชิงลึกมากขึ้น  ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายชอบกิจกรรมในรูปแบบใดของคุณบ้าง โดยวัดได้จากจากข้อมูลต่าง ๆ เช่นชนิดของเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมยชื่นชอบ และแชร์ให้กับเพื่อน ๆ ของเขาเป็นต้น

6. Conversation  สร้างบทสนทนา มีปฎิสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจจะเริ่มด้วยการ โพสคำถาม ตั้ง Poll สอบถามความสนใจ หรือโพสคำถามให้แสดงความคิดเห็น  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เป็นต้น

7. Conversion  กลยุทธ์ Social Media ควรเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักของธุรกิจ ตัวชี้วัดของ Conversion นี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การสร้างการรับรู้ awareness, การเพิ่มยอดขาย sales, และ การสร้าง loyalty ความภักดี ความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ Brand

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

Brand branding Business Tip Business tips Content Marketing crisis communication crisis management CRM customer centric Customer Relation Management infographic PR presentation Print Ad PR Tip PR Tips PR มืออาชีพ Social Media Social Media & PR Tips viral marketing viral video การตลาดกับผู้ประกอบการ การนำเสนองาน การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร ความภักดีต่อสินค้า/บริการ คุณลักษณ์ที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านงานประชาสัมพันธ์ บทเรียนการตลาด ประชาสัมพันธ์ ปัญหาสื่อสารองค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค พื้นฐานการติดต่อสื่อสาร ภาพลักษณ์ สือสารการตลาด สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ เทรนด์ของโลก 4 ประการ กับเส้นทางของมนุษย์เงินเดือน แคมเปญประชาสัมพันธ์ แนะนำหนังสือ แบรนด์ โซเชียลมีเดีย
Copyright © 2014 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.