กลยุทธ์สื่อสาร 7 ประการเพื่อก้าวสู่ AEC

“3 เสาหลักองค์กร กับ 7 กลยุทธ์สื่อสาร ” กับการก้าวอย่างมั่นคงใน AEC

กับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น เชื่อว่าทุกวงการธุรกิจของไทยต่างให้ความสนใจและกำหนดแนวทางรับมือที่เหมาะสม ให้มีความพร้อมสำหรับการรับมือ ดังกล่าว การมีกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่ดี ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องมีที่จะสามารถชักจูงและกระตุ้น ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้เชื่อมโยง ทำให้ทั้งคนและงานร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้พบกับความสำเร็จในที่สุด และก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Attitude : ทัศนคติ การปรับความคิดจากการที่เป็นการคิดเดี่ยว เป็นการคิดร่วม ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน หรือประเทศอื่นในอาเซียน ภายใต้ปัจจัยและเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับทัศนคติทั้งภายนอกและภายใน ให้สอดรับกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องราว และสิ่งที่จะมีผลกระทบโดยเฉพาะประเด็นที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ไว้ก่อน และมีการเตรียมพร้อม แนวทางรับมือกับประเด็น เรื่องราวที่อาจเกิดขึ้น อย่างชัดเจน
  • International  : ความเป็นสากล ทุกวันนี้เรื่องของความเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหลักในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงการทำงานด้วย เช่น รูปแบบของงาน การนัดหมาย หรือการทำเอกสารต่างๆ การมีแนวทางเป็นของตนเองต้องกลับมาทบทวนว่าจะมีปัญหา หรือเหมาะสม หรือเป็นแนวทางปฏิบัติ ด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการเข้าใจ หรือเรียนรู้ได้ง่ายหรือไม่ เพื่อขจัดอุปสรรค ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
  • Knowledge : การจัดการด้านการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ เช่นรายละเอียดขององค์ความรู้ระหว่างประเทศในอาเซียน ภาษา วัฒนธรรม เปิดโอกาส สร้างช่องทาง ส่งเสริมให้เกิดการการเรียนรู้ ในวิธีการต่างๆ การกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว การสร้างประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการล่วงหน้า
  • Information : การวางระบบข้อมูล ข่าวสารต่าง ทั้งการติดตาม การวิเคราะห์ การแสวงหาแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ในการทำงานและการตัดสินใจต่างๆ  ทุกวันนี้ โลกแข่งขันด้วยข้อมูล ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าหรือมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าย่อมได้เปรียบ การสร้างฐานข้อมูล เตรียมข้อมูลที่ลึก รวมถึงการวางเครือข่ายข้อมูล เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับการแข่งขันและการก้าวทันโลก
  • Innovation & Creativity : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจ หรือการออกแบบงาน ระบบ วิธีการ ตลอดจนสินค้า หรือบริการ เพื่อเอกลักษณ์ที่ชัดเจน การสร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง ย่อมได้ทั้งแบรนด์ และการยอมรับ จดจำ ก่อให้เกิดความทันสมัยและการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นด้าน บุคคล สินค้า บริการ บุคคล ตลอดจนทุกองค์ประกอบที่จะต้องมีการปรับปรุงใหม่ ให้เกิดทั้งความน่าสนใจ ประโยชน์ใช้งาน และการยอมรับ ชื่นชม
  • Integrated Communication : การสื่อสารที่ใช้เครื่องมือที่บูรณาการ ผ่านช่องทาง วิธีสื่อสารที่หลากหลาย ผ่านสื่อสารมวลชน สื่อ Social Media หรือสื่อทางด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด อย่างมีกลยุทธ์ ที่ผสมผสาน การวางระบบและช่องสื่อสารใน AEC ทั้งในแบบกว้าง และเจาะลึกในแต่ละพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ลักษณะทางธุรกิจ ด้วยการบริหารทรัพยาการและงบประมาณที่คุ้มค่า
  • Stakeholders Relation Strategy : การบริหารความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่จะต้องให้ความสนใจ ทั้งในด้าน ลูกค้า สื่อ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ Stakeholders ทั้งหมดนั่นเอง การรวบรวม จัดทำระบบฐานข้อมูลทั้งองค์กรและบุคคล ศึกษารายละเอียด กำหนดรูปแบบของการสร้างความสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์ การกำหนดจุดเชื่อมโยง ผู้ดูแลที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องมีความชัดเจน ในประเด็นนี้

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.