4 สูตรที่ควรคำนึงถึงเพื่อนำมาสื่อสารแบรนด์ให้โดดเด่น

4 สูตรที่ควรคำนึงถึง เพื่อสื่อสารแบรนด์่ให้โดดเด่น

นอกจากปรับปรุงในส่วนต่างๆ ของการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเข้าใจ ความผูกพันการสื่อสาร การเข้าถึงแบรนด์  ภายใต้ 4 สูตรแรกแล้ว ยังมีอีก 4 สูตรที่ควรคำนึงถึงเพื่อนำมาสื่อสารแบรนด์โดดเด่น

  1. แนวคิดของการสื่อสารที่ใช้แบรนด์เป็นตัวนำ ในการตลาด ยอดของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันก็คือการสื่อสารแบรนด์ ที่ต้องใช้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการก็ยิ่งสำคัญกว่า ดังนั้น การกลับไปดูที่ลักษณะเด่นของตัวแบรนด์ในความคิดลูกค้า เช่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่ เป็นอิสระ ทำให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้มาก การตกแต่ง  ดีไซน์ การสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์นั้น  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์  การตลาดโดยตรง การใช้สัญลักษณ์ การใช้สื่อเคลื่อนที่ การตลาดเชิงกิจกรรม   การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สินค้า การบอกเล่าปากต่อปาก (Words of Mouth)  ควรสะท้อนความเป็นลักษณะเฉพาะของแบรนด์ผ่านตัวสินค้า และคุณค่า โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  2. การให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแบบคนพิเศษ การคำนึงถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด การวิเคราะห์ การกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มที่ชัดเจน เช่นการได้รับข้อมูลที่สำคัญก่อน การได้รับสิทธิพิเศษสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ย่อมเป็นการสร้างมูลค่าที่พึงใจสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต  ข้อระวังในเรื่องเนื้อหา ประเด็นสื่อสารด้วยการอธิบายเนื้อหาหลักให้ชัดเจน เป็นเรื่องที่จะให้กลุ่มต่างๆ ได้เข้าใจภาพรวมของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ช่วยให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกัน
  3. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชัดเจน   การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในแต่ละครั้งให้ชัดเจน เป็นเรื่องที่จะต้องทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในหลายๆฝ่าย เช่น ต้องการสร้างภาพลักษณ์ หรือ ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือ การเข้าถึงลักษณะพิเศษของแบรนด์ ซึ่งเรื่องนี้ จะมีผลต่อ โครงสร้างของการสื่อสาร การออกแบบเนื้อหา กิจกรรม สื่อที่ใช้ รวมความเข้าใจของผู้บริโภค เกี่ยวกับแบรนด์
  4. เลือกใช้เนื้อหาที่เหมาะสมและสร้างประสบการณ์โดนใจ การสื่อสารของแบรนด์  แน่นอนว่าอาจเป็นการท้าชนกับคู่แข่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การที่บริโภคจะโดนเปลี่ยนจุดสนใจ สามารถเป็นไปได้ง่าย จึงควรจะแน่ใจว่า การใช้คำ เนื้อหาที่เหมาะสม โดนใจ เพื่อไม่ให้แบรนด์เจือจางไป ขณะที่การพยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดกับผู้บริโภค ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเช่นกัน

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

1 Comment for 4 สูตรที่ควรคำนึงถึงเพื่อนำมาสื่อสารแบรนด์ให้โดดเด่น

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.