การสร้างคุณค่าให้แบรนด์ ให้มีความโดดเด่น

เหตุผล 12 ประการที่ต้องสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น
จุดมุ่งหมายของบรรดากลยุทธ์ที่ใช้ในทางการตลาดที่สำคัญ นอกจากการทำให้ผู้บริโภคทั่วไป กลายเป็นลูกค้า ก็คือ จะต้องสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ด้วยการใช้ความเชื่อมโยงจากผลิตภัณฑ์  สถานที่ คุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ผ่านการสื่อสาร โดยทำให้สัมพันธ์ต่างๆ นั้นช่วยสร้าง คุณค่าให้แบรนด์มีความโดดเด่น เกิดความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของคู่แข่งนั้น  โดยการวางตำแหน่งของแบรนด์ ให้เกิดความชัดเจนในความต้องการ ตอบสิ่งคาดหมายของลูกค้าใหม่ และรักษาความรู้สึก ประสบการณ์ร่วมของลูกค้าเดิม

  • การกำหนดบุคลิกและการกำหนดตัวแทนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สัญลักษณ์ สี ตราสินค้า  สโลแกน เอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะตัว การตกแต่ง ฯ จะทำให้สามารถจดจำแบรนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  • กำหนดเป้าหมายของแบรนด์ว่าเมื่อนึกถึงแบรนด์หรือเห็นแล้วคิดถึงสิ่งใด
    การสร้างคุณค่าความประทับใจให้กับแบรนด์ นั้น ควรจะให้ความสำคัญกับ การตีความของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย สิ่งที่จะเข้าถึงความรู้สึก การนึกถึงเป็นส่วนสำคัญ เมื่อมีต่อสินค้าหรือบริการ เช่นคิดถึงความสะดวกสบาย ความเรียบง่าย ความทันสมัย ความเรียบหรู ร้อนแรง ความเท่ห์ โดยการวิเคราะห์สิ่งที่โดดเด่นของแบรนด์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ ว่าตอบเป้าหมายได้ดีเพียงพอหรือไม่
  • การสื่อสารให้เกิดการรับรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การสื่อสารเรื่องราว ทั้งประเด็น ช่องทางให้ตรงกับแบรนด์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ถึงความต้องการ คุณลักษณะที่ตอบวัตถุประสงค์ของแบรนด์ ด้วยการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ลึกซึ้ง หาคำตอบว่าทำอย่างไรจะสื่อสารให้เข้าถึง และมีประเด็น เนื้อหาที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
  • หมั่นตอกย้ำความรู้สึกที่ดี เพื่อตอกย้ำคุณค่าของแบรนด์   ไม่ว่าจะเป็น การรักษาคำสัญญา  การส่งเสริมการขาย การสื่อสารภาพลักษณ์ ตลอดจนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การติดต่อผ่านช่องทางทั้งกับผู้บริโภคโดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่อ โครงการส่งเสริมการขาย การสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  การสร้างความน่าสนใจของเนื้อหา การสร้างและรักษาชื่อเสียงที่ออกมา อย่างสม่ำเสมอ
  • หมั่นตรวจสอบความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์กับแบรนด์    ศึกษา ติดตามพฤติกรรม ของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ในทุกส่วน เพื่อบริหารการสื่อสารแบรนด์ให้สอดคล้อง เปิดช่องทางให้มีโอกาสสื่อความถึงกันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แก้ปัญหา ติดตามสำรวจความพึงพอใจ ปรับปรุงพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.