เลือกแนวทาง…สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์

การสร้างคุณค่าแบรนด์

การวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการแข่งขันในเชิงสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์นั้น กิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีความสัมพันธ์กับแบรนด์และมุมมองของผู้บริโภค ด้วยการออกแบบกลยุทธ์ทางการแข่งขันหลายประการ ที่ควรนำมาพิจารณาว่าจะสร้างคุณค่าอย่างไร เช่น  การสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์  ช่องทางการจัดจำหน่าย  ด้านราคา และกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เป็นต้น

 

Product Value : การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นหัวใจของคุณค่าแห่ง แบรนด์ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือไม่ได้เช่นการบริการ ทั้งนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ก่อให้เกิดการรับรู้ในทางตรง ดังนั้น ทั้งแนวคิดหลัก การออกแบบ  การส่งมอบผลิตภัณฑ์ วิธีการสื่อสาร จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการ การได้รับการตอบสนองที่มากกว่า หรือเหนือความคาดหมาย

Price Value : การสร้างคุณค่าด้านราคา   ราคาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาดที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ชัดเจน  การตั้งราคาผลิตภัณฑ์อย่างมีเหตุผล เป็นการสร้างการตระหนักรู้ในแบรนด์ ให้เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงตอบคุณสมบัติ ลักษณะเด่นเฉพาะ อันประกอบไปด้วย

  • Consumer Price Perception : การรับรู้ราคาของผู้บริโภค นโยบายทางด้านราคา สามารถสร้างได้จากการเชื่อมโยงกับความรู้สึก ตอบการคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อระดับของแบรนด์ เป็นการตอบสนองหลักของการนำเสนอแบรนด์ทางด้านราคา ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับราคา อาจจะเกิดจากความหมายของผลิตภัณฑ์  คุณภาพและประเภทสินค้าเมื่อเทียบกับฐานของราคาสินค้านั้นๆ ในประเภทเดียวกันของตลาด โดยผู้บริโภคจะรวมการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กับการรับรู้ของราคาไว้ด้วยกันซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าของตราสินค้าได้ และบ่อยครั้งที่มูลค่าที่ถูกรับรู้เป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคได้
  • Setting Price to Build Brand Equity : การตั้งราคาจากการสร้างคุณค่าแบรนด์ ต้องยอมรับว่าการผลิตและการขายสินค้าในปัจจุบัน ราคาของตลาดและคู่แข่งขัน จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาของแบรนด์  ดังนั้น การตั้งราคาจากมูลค่า (Value Price) จะเน้นที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชัดเจนมากกว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนของผลิตภัณฑ์  โดยที่ผู้ผลิตคาดการณ์ว่าจะสามารถทำให้ผู้บริโภคส่งมอบความพิเศษ หรือคุณค่าใดๆ ก็ตามเกิดความคุ้มค่าตามราคาที่ตั้งไว้

Channel Value : การสร้างคุณค่าของช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ช่องทางโดยทางตรง ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ผลิตจัดจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า กล่าวคือ ผู้ผลิตสินค้าจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้บริโภคได้โดยการเปิดร้านค้าเป็นของตนเอง ในขณะที่ช่องทางโดยทางอ้อมนั้น จะเกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก ซึ่งไม่ว่าแบบใดจะต้องพยายามสื่อสารให้เข้าถึงโดยตรงกับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างคุณค่าตราสินค้า

Marketing Communications Value :การสร้างคุณค่าในการสื่อสารการตลาด  เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดสร้างให้แบรนด์  อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค  ทำให้เกิดความโดดเด่น เป็นความเชื่อมโยงที่มีความแข็งแกร่งให้เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่นำมาใช้นั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงาน การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง   กิจกรรมพิเศษ (Event) ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องมือทีแต่ละประเภทนั้นมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

 

ภาพประกอบจาก : www.yoursuccessfulsalon.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.