ประโยชน์ขององค์กร จากการดำเนินการชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

 

ประโยชน์ขององค์กร จากการดำเนินการชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

 

 • ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างกัน
 • ทำให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
 • ก่อให้เกิดการสนับสนุน ทั้งภาวะปกติ และยามวิกฤติ
 • ป้องกันความเข้าใจผิดที่เกิดจากคนในชุมชน
 • ประชาชนในชุมชนเชื่อถือ ศรัทธาต่อองค์กร
 • ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินกิจการ
 • ขวัญกำลังใจแก่พนักงานในองค์กร
 • ทำให้องค์การธุรกิจมีแรงงาน ผลผลิต วัตถุดิบในการผลิตที่แน่นอน
 • โอกาสในการขายสินค้า และบริการได้มากขึ้น
 • ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
 • การมียอดขาย ผลประกอบการที่ดี
 • ภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์
 • แสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพื่อการยอมรับ และขยายผลได้กว้างขึ้น
 • มีผู้สนใจมาลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

ภาพประกอบจาก pixabay.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.