A – F  : สูตรการสื่อสารระหว่างบุคคล ให้ได้ผลและเกิดความสำเร็จ      

A – F  สูตรการสื่อสารระหว่างบุคคลให้ได้ผลและเกิดความสำเร็จ      

ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายทอด สื่อความ แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อ การสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ   

สูตร A-F เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เกิดผลสำเร็จ

         A : Accuracy   ความถูกต้อง แน่นอน เป็นการสื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรม เนื้อหาที่นำมาถ่ายทอดข้อมูล เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงไม่บิดเบือน หรือจงใจปกปิด ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเนื้อเรื่องที่ขาดตกสูญหาย ไม่สามารถอ้างอิง หรือกุขึ้นมาเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

            B : Brief   ตรงประเด็น สั้น กระชับ เนื้อหาที่มีความกะทัดรัด ไม่ยืดยาว หรือเกริ่นนำเกินความจำเป็น เป็นการสื่อเรื่องราว ข่าวสารเฉพาะที่มีความจำเป็น ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญชัดเจน การไม่พุ่งไปที่เป้าประสงค์หรือเนื้อหาหลักอาจทำให้เกิดความสับสน ผิดพลาด

C : Clearly   มีความกระจ่าง  ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นการติดต่อสื่อสารกันบนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่คำนึงถึงการง่ายต่อการเข้าใจ การตรวจสอบความรู้สึกของผู้ฟังหรือผู้รับข้อมูล มีตัวอย่าง บอกวัตถุประสงค์ ที่แสดงให้เห็นความต้องการ วัดผลได้ในเชิงรูปธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้น

 

         D : Direct  ตรงกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารไปยังบุคคล ที่อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจำเป็นต้องมีการศึกษา สำรวจตรวจสอบความรู้สึกนึกคิด หรือความเข้าใจ ที่จะรับข้อมูล/ข่าวสาร หรือตอบสนองตามความต้องการของผู้ส่งสารได้ ระมัดระวังระหว่างเนื้อหาในแต่ละส่วน ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น ส่วนใดเป็นความรู้สึก ย่อมเพิ่มคุณภาพของการติดต่อสื่อสารไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

 

         E : Easy     เข้าใจง่าย การสื่อความหมายให้เกิดความชัดเจน ถ้อยคำ ภาษา หรือข้อความที่จำเป็น ที่อาจต้องอธิบาย รายละเอียด เช่น ความเป็นมา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เวลา สถานที่ เหตุผล ความต้องการ ที่ต้องมีการระบุให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ผู้สื่อความต้องการ        

         F : Feedback    สนใจผลย้อนกลับ การให้ความสำคัญ ติดตามผลของการถ่ายทอดว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ เป็นความพยายามทำให้การติดต่อสื่อสารให้เกิดความสมบูรณ์ มีประสิทธิผล

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.