ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล

สื่อบุคคล : สื่อทรงพลังที่มีประสิทธิภาพที่สุดขององค์กร

 

         ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายทอด สื่อความ แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อ การสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ

และต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการสื่อสารระหว่างบุคคล

  • การสร้างความคุ้นเคยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ เป็นกันเอง นั้น ทำให้เกิดการคล้อยตาม ชักจูงได้ง่าย การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ทำให้สามารถปรับปรุงเนื้อหา ประเด็น วิธีการ ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา หรือสถานการณ์ได้ง่ายกว่า
  • การสร้างช่องทางและการยอมรับด้วยเหตุผลช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพและความน่าไว้วางใจ แต่จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารหากไม่มีเหตุผลที่พอเพียง
  • เนื้อหาสาระและเวลาในการนำเสนอของข้อมูลข่าวสาร เนื้อหามิใช่เป็นเพียงถ้อยคำ หรือภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ช่วงเวลา โอกาสที่เหมาะสม ภาวะทางอารมณ์ ที่จะนำมาซึ่งความพอใจ ที่นำไปสู่ความร่วมมือ ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ โกรธ นำไปสู่การขัดขวางหรือต่อต้าน
  • การสร้างความน่าเชื่อถือผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อถือ ความคิดเห็นของผู้ที่รู้จัก คุ้นเคยและนับถือมากกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน การสื่อความระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบุคคลภายนอก หรือการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่รับฟังได้ มีที่มาที่ไปชัดเจน
  • สนใจต่อการบริหารความขัดแย้ง การสนทนาของผู้รับสารที่มีความเชื่อขัดแย้ง หรือมีทัศนคติต่อต้านที่รุนแรง หรือแก้ไขได้ทันท่วงทีกรณีเกิดวิกฤตที่คาดไม่ถึง ต้องมีการเตรียมตัวหรือมีข้อมูล ทางเลือกที่ดีพอ ต้องเข้าใจเจตนารมย์ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายขององค์กร ผู้สื่อสารต้องเข้าใจเจตนารมย์ขององค์กร และมีทักษะและระดับของการตัดสินใจในระดับหนึ่ง
  • การประเมินและเตรียมรับการสื่อสาร ต้องมีการประเมินผลกระทบรอบด้าน และมีแนวทางการรองรับ  การใช้คำพูดอย่างเดียว โดยไม่มีข้อมูลหรือการเตรียมการที่ดี การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในของผู้รับสาร พึงพิจารณาถึงความชัดเจนที่จะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจและตอบสนองได้ง่าย การมีข้อมูลโดยขาดการศึกษาและสังเกตอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการฝึกฝนมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ดีและต้องหาข้อมูล สื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จะทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัด ตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจ ให้บรรลุเป้าหมาย

           หากองค์กรต้องการนำหลักของการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลไปใช้ ต้องเข้าใจหัวใจสำคัญของการใช้สื่อบุคคล ที่อาจเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน และพนักงานทั้งหมด ให้สามารถเป็นตัวแทนที่มอบหมายและตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการสื่อความต่างๆ ได้เข้าใจ เห็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อความ ซึ่งเกิดเป็นความสัมพันธ์และส่งต่อความเข้าใจอันดี มีช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาที่ใช้การติดต่อสื่อสาร สำหรับให้เป็นเครื่องมือสำหรับนำข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ มีแนวทางในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ให้แบรนด์ เรื่องราวจากองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับกลุ่ม หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ สนับสนุนภารกิจ และแบรนด์ขององค์กร ในที่สุด

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.