ทำความรู้จักหลักการ ขั้นตอน วิธีการเจรจาต่อรอง

ทำความรู้จักหลักการ ขั้นตอน วิธีการเจรจาต่อรอง

ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ เรายังต้องเจรจาต่อรองอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เรื่องเล็ก จนถึงเรื่องใหญ่ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับธุรกิจ ระดับองค์กร จนไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน

การเจรจาต่อรอง คือ กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือความเห็นที่ไม่ตรงกัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่ายขึ้นไป ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อเสนอในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์ได้เสีย ต่างพยายามลดหย่อนผ่อนปรนเงื่อนไขข้อเรียกร้องระหว่างกัน ซึ่งต้องใช้เทคนิค และความสามารถในการเจรจาของแต่ละฝ่าย เพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างคู่เจรจา ที่ต่างตกลงยอมรับกันได้โดยใช้การโน้มน้าว การประนีประนอม ในวิถีทางไปสู่ข้อตกลง โดยปราศจากความรุนแรง ตลอดจนการหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด 

หลักการ ขั้นตอน วิธีการเจรจาต่อรอง 

  1. การรวบรวมประเด็น องค์ประกอบในแต่ละปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ทั้งที่เป็นเอกสาร ข้อค้นคว้า รายงานข้อคิดเห็น และข้อมูลที่นำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ 
  3. การกำหนดเพื่อสรุปประเด็น ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
  4. การระดมสมองหาทางออก ทางเลือกต่าง ๆ ร่วมกัน
  5. การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานของแต่ละทางเลือก 
  6. การใช้ทักษะของการสื่อสารรอบด้านที่สมบูรณ์แบบ
  7. การใช้หลักของการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม
  8. การสรุปเพื่อหาทางออกที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายร่วมกัน
  9. การเคารพต่อการตัดสินใจ เงื่อนไข และการยุติปัญหาที่เกิดขึ้น

รูปแบบสำหรับการเจรจาต่อรองนั้น เป็นกระบวนการที่มิได้จำกัดเฉพาะการพูดอย่างเดียว หรือเป็นสถานการณ์ที่จะต้องจลงในคราวเดียว หรือการดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง หรือการสื่อสารไปยังอีกฝ่ายของการเจรจา เช่นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน การสื่อผ่านบุคคล องค์กร หรืออิงกับเหตุการณ์ สถานที่ เพื่อให้มีอำนาจการต่อรองที่มากกว่า

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.