สื่อบุคคลกับการสื่อสารภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร

ผมได้รับเชิญจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อพัฒนาองค์กร” มาครับ ถือว่าได้รับความสนใจอย่างดีจากนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อสารและวาทนิเทศปริทรรศน์ รวมถึงการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพร ที่ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่สำคัญที่บรรยายในวันนั้น ประกอบด้วย Image Management / Problem of the organization / Discovering communication trend after great-recession / Your Triangle of Life / Your Q’s & Personality / Employees Engagement Building Factor และปิดท้ายด้วยเรื่อง Personal Media Development

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า สื่อบุคคล ( Personal Media) นั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการสื่อสารภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร ไม่น้อยไปกว่าสื่ออื่นๆ ทั้งการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กร ก่อให้เกิดทั้งความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

หัวใจสำคัญของการใช้สื่อบุคคล ที่อาจเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน หรือตัวแทนที่มอบหมายและตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการสื่อความต่างๆ โดยใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อ ความเข้าใจอันดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับกลุ่ม หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุน ซึ่งความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีจะเกิดขึ้นต้องใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือสำหรับนำข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ จากองค์กรไปยังอีกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ขององค์กรสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่จัดขึ้น แต่ข้อจำกัดของสื่อบุคคลก็คือ เป็นสื่อที่ไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง เว้นแต่ได้บันทึก ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ขณะที่การสื่อความในเรื่องซับซ้อน การใช้คำพูดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ดี จะทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดและตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจขึ้น

ปัจจัยที่จะทำให้ สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้น ประกอบด้วย 1. การสร้างการยอมรับด้วยเหตุผล ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพและความน่าไว้วางใจ แต่มักไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารหากไม่มีเหตุผลที่พอเพียง 2. การสร้างความคุ้นเคย การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ เป็นกันเอง นั้น ทำให้เกิดการคล้อยตาม ชักจูงได้ง่าย 3. การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ทำให้สามารถปรับปรุงเนื้อหา ประเด็น วิธีการ ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา หรือสถานการณ์ได้ง่ายกว่า 4. การสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อถือ ความคิดเห็นของผู้ที่รู้จัก คุ้นเคยและนับถือมากกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน 5. การบริหารความขัดแย้ง การสนทนาของผู้รับสารที่มีความเชื่อขัดแย้ง หรือมีทัศนคติต่อต้านที่รุนแรงโดยไม่มีการเตรียมตัวหรือข้อมูล ทางเลือกที่ดีพอ 6. เข้าใจเจตนารมย์ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายขององค์กร ผู้สื่อสารต้องเข้าใจเจตนารมย์ขององค์กร และมีทักษะและระดับของการตัดสินใจในระดับหนึ่ง 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อความด้วยบุคคลภายนอก หรือการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่รับฟังได้ มีที่มาที่ชัดเจน 8. การประเมินและเตรียมรับมือ การสื่อสารต้องมีการประเมินผลกระทบรอบด้านและมีแนวทางการรองรับ รับมือ หรือแก้ไขได้ทันท่วงทีกรณีเกิดวิกฤตที่คาดไม่ถึง

กล่าวโดยสรุปก็คือ….. การสื่อสารด้วยสื่อบุคคลที่ดี ควรนำเอาหลักการ การสื่อสารต่างๆ มา ประยุกต์ใช้ มากกว่าจะยึดถือกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แต่ต้องใช้ความเข้าใจด้วยการศึกษาข้อมูลที่รอบด้าน มีความสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญของการสื่อความด้วยบุคคล จะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นหลัก ดังนั้น คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สื่อสาร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อความนั้นๆ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นักสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ ………………………………………………………………………………………………

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

Brand branding Business Tip Business tips Content Marketing crisis communication crisis management CRM customer centric Customer Relation Management infographic PR presentation Print Ad PR Tip PR Tips PR มืออาชีพ Social Media Social Media & PR Tips viral marketing viral video การตลาดกับผู้ประกอบการ การนำเสนองาน การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร ความภักดีต่อสินค้า/บริการ คุณลักษณ์ที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านงานประชาสัมพันธ์ บทเรียนการตลาด ประชาสัมพันธ์ ปัญหาสื่อสารองค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค พื้นฐานการติดต่อสื่อสาร ภาพลักษณ์ สือสารการตลาด สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ เทรนด์ของโลก 4 ประการ กับเส้นทางของมนุษย์เงินเดือน แคมเปญประชาสัมพันธ์ แนะนำหนังสือ แบรนด์ โซเชียลมีเดีย
Copyright © 2014 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.