การประชาสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อสร้างชุมชนสัมพันธ์

การมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงถือเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนจะมีการเคลื่อนไหวภายในชุมชนที่สามารถสื่อสารถึงบุคลภายนอกได้อีกหลายทาง

–          องค์กรควรมีการเข้าไปส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนที่มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ใกล้เคียงกับองค์กร

–           ชุมชนเองก็ต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ องค์กรควรรมีการเข้าไปตรวจสอบความต้องการของชุมชน หากสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านใดได้บ้างก็ควรทำ

–          CEO ขององค์กรควรมีบทบาทการเป็นผู้นำด้านความคิดให้กับชุมชน เพื่อชี้แนะแนวทางใหนการพัฒนาชุมชน หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการของชุมชน แต่หากเป็นเช่นนั้น ควรเป็นองค์กรที่มีที่ตั้งมั่นคงอยู่ในบริเวณชุมชนนั้น ๆ

–          CEO ขององค์กรต้องเข้ากับบุคคลระดับต่าง ๆ ของชุมชนได้ อย่ามองว่าเป็นอีกกลุ่ม อีกชนชั้น ควรมองในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

–          องค์กรควรมีการศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียงมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องทำอย่างจริงใจ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ทัศนคติของชุมชนต่ององค์กรของตนเองว่ามีสินค้า และบริการเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านที่ไม่ดีก็ตาม

–          ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมที่องค์กรนั้นได้ทำกับชุมชนไปแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างชุมชนสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ควรมีการประเมินผลการทำกิจกรรมกับชุมชนด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนครั้งต่อไป

ควรคำนึงอยู่เสมอว่า การเป็นสมางขิกของชุมชนคือเพื่อนบ้านที่ดี !

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2018 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.