การประชาสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อสร้างชุมชนสัมพันธ์

การมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงถือเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนจะมีการเคลื่อนไหวภายในชุมชนที่สามารถสื่อสารถึงบุคลภายนอกได้อีกหลายทาง

-          องค์กรควรมีการเข้าไปส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนที่มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ใกล้เคียงกับองค์กร

-           ชุมชนเองก็ต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ องค์กรควรรมีการเข้าไปตรวจสอบความต้องการของชุมชน หากสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านใดได้บ้างก็ควรทำ

-          CEO ขององค์กรควรมีบทบาทการเป็นผู้นำด้านความคิดให้กับชุมชน เพื่อชี้แนะแนวทางใหนการพัฒนาชุมชน หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการของชุมชน แต่หากเป็นเช่นนั้น ควรเป็นองค์กรที่มีที่ตั้งมั่นคงอยู่ในบริเวณชุมชนนั้น ๆ

-          CEO ขององค์กรต้องเข้ากับบุคคลระดับต่าง ๆ ของชุมชนได้ อย่ามองว่าเป็นอีกกลุ่ม อีกชนชั้น ควรมองในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

-          องค์กรควรมีการศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียงมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องทำอย่างจริงใจ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ทัศนคติของชุมชนต่ององค์กรของตนเองว่ามีสินค้า และบริการเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านที่ไม่ดีก็ตาม

-          ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมที่องค์กรนั้นได้ทำกับชุมชนไปแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างชุมชนสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ควรมีการประเมินผลการทำกิจกรรมกับชุมชนด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนครั้งต่อไป

ควรคำนึงอยู่เสมอว่า การเป็นสมางขิกของชุมชนคือเพื่อนบ้านที่ดี !

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

Brand branding Business Tip Business tips Content Marketing crisis communication crisis management CRM customer centric Customer Relation Management infographic PR presentation Print Ad PR Tip PR Tips PR มืออาชีพ Social Media Social Media & PR Tips viral marketing viral video การตลาดกับผู้ประกอบการ การนำเสนองาน การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร ความภักดีต่อสินค้า/บริการ คุณลักษณ์ที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านงานประชาสัมพันธ์ บทเรียนการตลาด ประชาสัมพันธ์ ปัญหาสื่อสารองค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค พื้นฐานการติดต่อสื่อสาร ภาพลักษณ์ สือสารการตลาด สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ เทรนด์ของโลก 4 ประการ กับเส้นทางของมนุษย์เงินเดือน แคมเปญประชาสัมพันธ์ แนะนำหนังสือ แบรนด์ โซเชียลมีเดีย
Copyright © 2014 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.