CAT | ข่าวทั่วไป

แต่ละวิดิโอมียอดวิวเกิน 30 ล้านวิวขึ้นไป โดยมีอันดับที่ 1 ยอดวิวเกิน 120 ล้านวิวไปแล้ว วิดิโอเหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างไร ? นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ เหล่าครีเอทีฟ จะต้องหาคำตอบ เพื่อนำไปนำไปเสริมสร้างไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ให้งาน หรือแคมเปญต่าง ๆ ของตนให้ได้รับความสนใจแบบนี้เช่นกัน

No tags Hide

Apple และ Google ทั้งสองบริษัทนี้อาจจะเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก แต่ทั้งสองไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับการรับรู้ในแบรนด์ของชาวอเมริกัน  จากผลสำรวจของ YouGov Brandindex researchในครึ่งปีแรกของปี 2013 และนี่คือสิบอันดับแบรนด์ที่สร้างการรับรู้กับชาวอเมริกันมากที่สุด 10 อันดับ

, , Hide

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดการประชาพิจารณ์ เรื่อง “ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขของการพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการอาคารรัฐสภา

No tags Hide

Facebook กำลังทำการทดสอบปุ่ม Want กับ Brands ที่ได้รับคึดเลือก อย่างเช่นแบรนด์ Victoria’s Sccret, Pottery Barn, Neiman Marcus, Michael Kors, Smith Optics, Wayfair, and Fab.com ปุ่ม want นี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับ facebook ที่จะทำให้ Social Media เข้ามามีบทบาท และมีความเป็น E commerce มากขึ้น  และถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของ Facebook หลังจากมีปัญหาใหญ่เรื่องราคาหุ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมา

Hide

พิธีทางศาสนาในวันเข้าพรรษา ได้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย มีทั้ง พิธีหลวง, พิธีราษฎร์ กิจกรรมที่กระทำก็มีตั้งแต่การเตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดี สำหรับจะได้จำพรรษาอยู่ตลอด 3 เดือน จัดทำ เทียนจำนำพรรษา เพื่อใช้จุดบูชาพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมา พระปริยัติธรรม ตลอดทั้ง 3 เดือน ถวายธูป เทียน ชวาลา น้ำมันตามไส้ประทีปแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอาราม สำหรับเทียนจำนำพรรษาจะมีการ แห่เทียน ไปยังพระอารามทั้งทางบกและทางน้ำตามแต่หนทางที่ไปจะอำนวยให้ เพื่อนำเทียนเข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือพระวิหาร แล้วก็จะจุดเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

Hide

วันสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา หลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงหลักธรรมของศาสนาโดยมีใจความสำคัญ 2 ประการคือ

, Hide

ผมได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาโฆษณา การประชาสัมพันธ์  สาขาสื่อสารการเมือง และสาขาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการเมือง อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร  กวียะ , รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ดีสมโชค, ดร.เฉลิมพร  อุ่นแก้ว, ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ,  ดร.นิพนธ์  นาคสมภพ, และ ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ เป็นต้น

Hide

Older posts >>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.