Archive for August 2015

12 เทรนด์ที่ PR และงานสื่อสารองค์กรต้องรู้

Hide

วันก่อนได้ตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการเขียนกันไปแล้ว วันนี้ลองมาเพิ่มศักยภาพการเขียน Content ให้มี Impact มากขึ้น

Hide

การเขียนมีความสำคัญสำหรับมนุษย์ ไม่น้อยไปกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ สำหรับงานเขียนที่ต้องการบรรลุผลตามที่ต้องการตอบโจทก์ หรือวัตถุประสงค์ ต้องกำหนดความต้องการที่ชัดเจนก่อนว่า การเขียนเหล่านั้น เขียนทำไม ? เขียนเพื่ออะไร ? ใครเป็นผู้รับสารนั้น ? และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการใด ?

, , Hide

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.