TAG | สื่อสารองค์กร

5 ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องทำแผนประชาสัมพันธ์องค์กร

, Hide

ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ/ ผู้บริหารระดับสูง นักการสื่อสารมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการแนะนำให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการตัดสินใจในนโยบายององกค์กรที่เหมาะสม เพื่อที่จะธำรงรักษาสัมพันธภาพ และสร้างความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรให้ดำรงต่อไปอย่างมั่นใจ ทั้งในยามปกติ ยามวิกฤต และยาาที่เผชิญภาวะการแข่งขัน

, Hide

ผลจากการศึกษาของ Gallup Business Journal พบว่า 82% ที่บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานล้มเหลวเกิดจากการเลือกจ้างผู้จัดการที่ไม่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการตัดสินใจจ้างผู้จัดการที่มีคุณสมบัติที่ดี มีความสามรถ เหมาะสมกับงาน จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ควรคำนึงถึงให้มาก ๆ

, Hide

องค์กรสามารถกำหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์โดยอาศัยส่วนผสมทางการตลาดรวมไปถึงมิติอื่น ๆ ของธุรกิจมาเป็นแนวทางการพิจารณา ตัวอย่างเช่น

, Hide

  การวางแผนการใช้สื่อ เมื่อทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้ว การหาวิธีการ และการวางแผนการใช้สื่อที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

, , Hide

การสื่อสารนั้น คล้ายกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน และยังคงใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้อง และสร้างความยั่งยืนให้กับชื่อเสียงขององค์กร คือเคล็ดลับบางอย่างที่จะสามารถฟื้นฟู เสริมสร้างการสื่อสารของคุณได้

Hide

Winning Internal Communications Strategy 2011 ผมได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในการสัมมนา เรื่อง “Winning Internal Communications Strategy 2011” ซึ่งจัดโดย Business & Manufacturing  Network Media (BMN) ที่ Plaza Athenee Bangkok Hotel เมื่อไม่นานมานี้ งานนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานบุคคล หน่วยงานสื่อสารองค์กร จากธุรกิจมากมายหลายสาขาตั้งแต่รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจพลังงาน สถาบันการเงิน โรงแรม การบิน ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการศึกษา สินค้าอุปโภคบริโภค และอีกหลายอุตสาหกรรม

Hide

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.