TAG | สื่อสารแบรนด์

การสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียวันนี้ ถือเป็นอีกช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ต่าง ๆ คู่ขนานไปกับสื่อดั้งเดิม แม้ยังไม่สามารถนับเป็นช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการสำหรับบางองค์กรก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตาม หรือปฏิเสธ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงทั้งในไทย และทั่วโลกของผู้บริโภคในยุคนี้ ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสูตรสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในวันนี้ จะประกอบไปด้วย

, Hide

โลโก้เป็นมากกว่าตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนบริษัท หรือแบรนด์สินค้า ดังนั้นการออกแบบโลโก้จึงมีความสำคัญ ลองมาดูว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้โลโก้ของแบรนด์สินค้านั้นสมบูรณ์แบบ

, Hide

                    การที่องค์กรมีแบรนด์ที่ดี มีการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมองค์กรที่ร่วมกันเพิ่มมูลค่าแบรนด์ ซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัว เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เกิดความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานขององค์กรกับ คุณค่าและมูลค่าแบรนด์ ต่างมีความสัมพันธ์กัน 

, , , , Hide

ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพราะการที่ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสาร มีน้ำหนักและก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
,เป็นช่องทางการสื่อสาร เพราะสื่อบุคคลเป็นการสื่อสารสองทาง และสามารถสื่อสารโต้ตอบได้

, , Hide

จุดมุ่งหมายของบรรดากลยุทธ์ที่ใช้ในทางการตลาดที่สำคัญ นอกจากการทำให้ผู้บริโภคทั่วไป กลายเป็นลูกค้า ก็คือ จะต้องสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ด้วยการใช้ความเชื่อมโยงจากผลิตภัณฑ์ สถานที่ คุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ผ่านการสื่อสาร โดยทำให้สัมพันธ์ต่างๆ นั้นช่วยสร้าง คุณค่าให้แบรนด์มีความโดดเด่น เกิดความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของคู่แข่งนั้น โดยการวางตำแหน่งของแบรนด์ ให้เกิดความชัดเจนในความต้องการ ตอบสิ่งคาดหมายของลูกค้าใหม่ และรักษาความรู้สึก ประสบการณ์ร่วมของลูกค้าเดิม

, , Hide

การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ตอบโจทย์ด้วยการให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของการสื่อสารทุกส่วนนั้น จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กับ 4 สูตรแรก

Hide

นอกจากปรับปรุงในส่วนต่างๆ ของการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเข้าใจ ความผูกพันการสื่อสาร การเข้าถึงแบรนด์ ภายใต้ 4 สูตรแรกแล้ว ยังมีอีก 4 สูตรที่ควรคำนึงถึงเพื่อนำมาสื่อสารแบรนด์โดดเด่น

, , Hide

Older posts >>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.