TAG | Product Value

การวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการแข่งขันในเชิงสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์นั้น กิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีความสัมพันธ์กับแบรนด์และมุมมองของผู้บริโภค ด้วยการออกแบบกลยุทธ์ทางการแข่งขันหลายประการ ที่ควรนำมาพิจารณาว่าจะสร้างคุณค่าอย่างไร เช่น การสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา และกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เป็นต้น

, , Hide

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.